Qpol XL

Kategoria:

Opis

Wysoka prze­pu­sto­wość pró­bek przy mak­sy­mal­nej nie­za­wod­no­ści: Qpol XL to solidna i potężna maszyna z wyjąt­kową wydaj­no­ścią usu­wa­nia i dosko­na­łymi wyni­kami przy­go­to­wa­nia. Dzięki mak­sy­mal­nej sta­bil­no­ści kor­pusu i gło­wicy pole­ru­ją­cej, urzą­dze­nie to jest czę­ścią serii sto­ją­cych maszyn poler­skich QATM.

Zin­te­gro­wane ogniwo obciąż­ni­kowe i inno­wa­cyjna zmo­to­ry­zo­wana kon­trola siły umoż­li­wiają zde­fi­nio­wane usu­wa­nie mate­riału i naj­wyż­szą nie­za­wod­ność pro­cesu. Dzięki intu­icyj­nemu opro­gra­mo­wa­niu oraz pro­fe­sjo­nal­nemu zarzą­dza­niu użyt­kow­ni­kami moż­liwe jest prze­cho­wy­wa­nie do 200 metod preparacji.

Naj­waż­niej­sze cechy produktu

  • Tar­cze robo­cze Ø 300/350 mm
  • Mocne sil­niki: Wrze­ciono napę­dowe 2,2 kW – Gło­wica poler­ska 1,1 kW
  • Kon­trola siły z elek­tro­nicz­nym sys­te­mem pomia­ro­wym (50 – 750 N)
  • Modu­łowy sys­tem dozo­wa­nia z mak­sy­mal­nie 6 naczy­niami i opcjo­nal­nym mie­sza­dłem magnetycznym
  • Zmo­to­ry­zo­wane obro­towe ramię dozu­jące dla rów­no­mier­nego zwil­ża­nia dysku roboczego
  • Funk­cja cyklu wiro­wa­nia tar­czy robo­czej (Cle­aning Boost)
  • Naj­wyż­sze bez­pie­czeń­stwo dzięki auto­ma­tycz­nej osło­nie zabezpieczającej
  • Szybka, łatwa i bez­na­rzę­dziowa wymiana tar­czy roboczej

Cechy urządzenia

Ścier­nica talerzaØ 300 / 350 mm
Pręd­kość obro­towa talerzaZmienna (50 – 600obr/min.)
Wymiary uchwy­tówØ 159 – 204 mm
Pręd­kość obro­towa głowicyZmienna (50 – 350 obr/min)
Prze­sów uchwytu po talerzuPrawo/ lewo
Sys­tem dociskuDocisk cen­tralny
Siła doci­sku centralnego50 – 750 N
Moc przy­łą­cza2.2 kW (S1 operation)
Moc gło­wicy0.75 kW (S1 ope­ra­tion) resp. 1.1 kW (S3 operation)
Przy­łą­cze6 kVA
Rodzaje zasi­la­nia400 V, 50 Hz (3Ph / N / PE) / 480 V, 60 Hz (3Ph / N / PE) / 220 V, 60 Hz (3Ph / N / PE)
Waga~ 390 kg

Do pobrania

brochure_gpe_qpol_xl_image_en