Qpol 300M1

Kategoria:

Opis

Qpol 300 M1 to ręczna, jed­no­tar­czowa szli­fierko-polerka do tarcz  robo­czych Ø 250/300 mm.

Na ergo­no­micz­nie zin­te­gro­wa­nym panelu doty­ko­wym wszyst­kie para­me­try pro­cesu oraz wygodne funk­cje do ręcz­nego przy­go­to­wa­nia są wyraź­nie wyświe­tlane i można je łatwo zmie­nić w dowol­nym momen­cie. Wszyst­kie para­me­try pro­cesu można zapi­sać jako metodę przy­go­to­wa­nia. Regu­lo­wany zegar i wyświe­tlacz momentu obro­to­wego do wizu­ali­za­cji aktu­al­nego naci­sku szli­fo­wa­nia umoż­li­wiają wygodne i powta­rzalne etapy ręcz­nego przy­go­to­wa­nia. Zawór wody jest auto­ma­tycz­nie włączany/wyłączany w momen­cie roz­po­czę­cia lub zakoń­cze­nia przygotowania.

Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost) pomaga odwi­ro­wać tar­czę do szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia przy 750 obr./min pod koniec pro­cesu przy­go­to­wa­nia w ciągu 3 sekund, a następ­nie wyłą­cza urzą­dze­nie. Szcze­gól­nie mocny napęd z regu­la­cją pręd­ko­ści spra­wia, że ​​ten model nadaje się do wszyst­kich eta­pów przy­go­to­wa­nia i mate­ria­łów. Dodat­kowo talerz robo­czy może pra­co­wać w kie­runku zgodnym/przeciwnym do ruchu wska­zó­wek zegara.

Odporna na ude­rze­nia miska z two­rzywa sztucz­nego, alu­mi­niowa obu­dowa z powłoką prosz­kową i wyso­kiej jako­ści kom­po­nenty wewnątrz urzą­dze­nia są pod­stawą płyn­nej pracy i naj­lep­szych rezul­ta­tów przy­go­to­wy­wa­nia. Solidne urzą­dze­nie można dopo­sa­żyć w auto­ma­tyczną gło­wicę szli­fier­sko-pole­ru­jącą Qpol Go oraz połą­czyć z ręcz­nym sys­te­mem dozo­wa­nia Qdo­ser GOQdo­ser ONE. Dzięki temu ofe­ruje wysoki sto­pień ela­stycz­no­ści i kom­fortu pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia próbek.

ZALETY PRODUKTU

 • Szli­fierka / polerka jed­no­tar­czowa do przy­go­to­wa­nia pró­bek metalograficznych
 • Zmienna pręd­kość
 • Wizu­ali­za­cja aktu­al­nej siły szlifowania
 • Funk­cja timera
 • Auto­ma­tyczny zawór wody
 • Obu­dowa alu­mi­niowa, malo­wana proszkowo
 • Obrót w prawo i w lewo
 • Łatwe czyszczenie/płukanie miski przez pod­nie­sie­nie koła robo­czego (kon­struk­cja jednotarczowa)
 • Miska z two­rzywa sztucz­nego odporna na uderzenia
 • Auto­ma­tyczna gło­wica szli­fier­sko-pole­ru­jąca z moż­li­wo­ścią dopo­sa­że­nia Qpol GO
 • Eko­no­miczne oświe­tle­nie LED

Cechy urządzenia

Śred­nica talerzaØ 250/300 mm
Pręd­kość obro­towa talerza30 – 600 obr/min
Przy­łą­cza1,8 kVA
Wymiary W x H x D511 x 265 x 710 mm
Waga~ 37 – 45 kg
Przy­łą­cze wodneR1/2” woda, odpływ
Sys­tem dozo­wa­nia (opcja)Qdo­ser ECO

DOZOWNIK  Q‑doser GO

Auto­ma­tyczny sys­tem dozo­wa­nia QDOSER GO jest uni­wer­salny do sto­so­wa­nia ze wszyst­kimi ręcz­nymi szli­fier­kami. Cztery 500 ml szklane butelki z zakręt­kami miesz­czą 3 x zawie­sina i 1 x śro­dek smarny lub 4 x Dia-Com­plete i mogą być napeł­niane przez oddzielne wieczko. Można je łatwo wyjąć do czyszczenia.

Uchwyt na dysze dozu­jące do dozo­wa­nia ręcz­nego może być dowol­nie umiesz­czony na maszy­nie. Odstęp dozo­wa­nia można  usta­wiać za pomocą panelu ste­ro­wa­nia. Funk­cja płu­ka­nia wstecz­nego utrzy­muje węże w czystości.

ZALETY PRODUKTU

 • Auto­ma­tyczne urzą­dze­nie dozu­jące do 3x zawie­sze­nie dia­men­towe i 1x smar lub 4x Dia-Complete
 • Regu­lo­wany inter­wał dozowania
 • Funk­cja płu­ka­nia wstecznego
 • Tryb ręczny lub automatyczny
 • Do wszyst­kich szli­fie­rek i polerek
 • Pojem­niki do zawie­sza­nia z moż­li­wo­ścią wie­lo­krot­nego napeł­nia­nia i wyjmowania

Do pobrania

bro­chu­re­_gpe­_Qpol-250 – 300_en