Dystrybutor i przedstawiciel firm biotechnologicznych. Rozwiązania z zakresu badań materiałowych.

Prospecta

Na rynku istniejemy od 1991 roku.
Jesteśmy dystrybutorem oraz przedstawicielem wielu uznanych na rynku firm biotechnologicznych marek, dostarczających najwyższej jakości narzędzia do badań w zakresie nauk biologiczno-medycznych. Oferta skierowana jest głównie do jednostek badawczych akademii medycznych, uniwersytetów, instytutów PAN, jak również szpitali specjalistycznych.


Oferta biotechnologiczna

W naszej ofer­cie znaj­dują się zestawy do badań nad nowo­two­rami i komórką na pozio­mie geno­wym Real Time PCR (różne aspekty eks­pre­sji i wyci­sza­nia), prze­ciw­ciała, mar­kery, inhi­bi­tory, enzymy zwią­zane z sze­roko pojętą bio­lo­gią mole­ku­larną komórki, kit’y dia­gno­styczne ELISA na płyt­kach oraz sze­roka paleta innych odczyn­ni­ków nie­zbęd­nych do takich badań (reno­mo­wa­nych firm świa­to­wych takich jak Pepro­tech, Abb­kine i wielu innych).

Ofe­ru­jemy rów­nież nie­zbędny w każ­dym labo­ra­to­rium badaw­czym sprzęt labo­ra­to­ryjny (wytrzą­sarki, homo­ge­ni­za­tory, inku­ba­tory, piece hybry­dy­za­cyjne, bloki grzew­cze, łaź­nie wodne, mie­sza­dła labo­ra­to­ryjne i inne), naczy­nia pla­sti­kowe oraz szklane.


Oferta metalograficzna

Urządzenia, akcesoria i materiały eksploatacyjne do preparatyki zgładów materiałowych oraz pomiarów twardości

W naszej ofer­cie znaj­dują się rów­nież urzą­dze­nia, akce­so­ria i mate­riały eks­plo­ata­cyjne do pre­pa­ra­tyki zgła­dów mate­ria­ło­wych oraz pomia­rów twar­do­ści. Mając wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w sprze­daży roz­wią­zań z zakresu badań mate­ria­ło­wych oraz współ­pracy z uzna­nymi na świe­cie i reno­mo­wa­nymi mar­kami takimi jak: ATM GmbH, Qness mamy pew­ność, że nasze usługi są wyko­ny­wane na naj­wyż­szym poziomie.


Zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­łami naszej oferty a w razie jakich­kol­wiek pytań zachę­camy do kon­taktu z nami.