Qpol Vibro

Kategoria:

Opis

Urzą­dze­nie do pole­ro­wa­nia wibra­cyj­nego Qpol Vibro (Saphir Vibro) jest prze­zna­czone do przy­go­to­wa­nia powierzchni pró­bek prak­tycz­nie bez defor­ma­cji. Ta metoda przy­go­to­wa­nia jest szcze­gól­nie odpo­wied­nia do dal­szych cha­rak­te­ry­za­cji, takich jak EBSD (dyfrak­cja wstecz­nego roz­pro­sze­nia elek­tro­nów), wci­ska­nie nano przy uży­ciu AFM (mikro­sko­pia sił ato­mo­wych) lub bada­nie mikrotwardości.

Dzięki bar­dzo deli­kat­nemu usu­wa­niu mate­riału nadaje się szcze­gól­nie do mięk­kich i cią­gli­wych mate­ria­łów, takich jak tytan-alu­mi­nium, czy­sta miedź i stopy mie­dzi, stopy alu­mi­nium, miękka stal i stopy na bazie niklu.

Duża misa o śred­nicy Ø=308mm zapew­nia wystar­cza­jącą prze­strzeń do pole­ro­wa­nia kom­plet­nego uchwytu próbki, dużych pró­bek lub jed­no­cze­snego pole­ro­wa­nia do 21 osa­dzo­nych pró­bek. Misa wypo­sa­żona jest w podwójny sys­tem magne­tyczny. Pozwala na bar­dzo szyb­kie napra­wia­nie, zdej­mo­wa­nie i czysz­cze­nie zarówno miski, jak i ście­reczki poler­skiej, bez uży­cia narzę­dzi i innych moco­wań. Można sto­so­wać ście­reczki poler­skie przy­sto­so­wane do sys­temu magne­tycz­nego o śred­nicy 300mm lub 305mm (12”).

Inter­fejs użyt­kow­nika jest bar­dzo intu­icyjny i ofe­ruje wiele funk­cji wspie­ra­ją­cych operatora.
W zależ­no­ści od masy wpro­wa­dza­nych pró­bek auto­ma­tyczna regu­la­cja czę­sto­tli­wo­ści dobiera opty­malną czę­sto­tli­wość drgań w zakre­sie od 60 do 120 Hz. Ręczna regu­la­cja nie jest więc konieczna.
Ponie­waż można wybrać pra­wie nie­ogra­ni­czony czas pole­ro­wa­nia, Qpol Vibro jest wypo­sa­żony w QATM Sur­face-Guard. Tłumi kry­sta­li­za­cję lub koro­zję pole­ro­wa­nej powierzchni pod nie­obec­ność ope­ra­tora po zakoń­cze­niu procesu.
Wstęp­nie zain­sta­lo­wane metody przy­go­to­wa­nia i mate­riały eks­plo­ata­cyjne można dobrać do róż­nych materiałów
Wstęp­nie zain­sta­lo­wana lista mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych może być edy­to­wana i roz­sze­rzana przez klienta
Można zapi­sać do 200 metod przygotowania

W celu uzy­ska­nia naj­lep­szych warun­ków pracy wibra­tor Qpol wypo­sa­żony jest we wtyczkę przy­łą­cza wywiewu, którą można pod­łą­czyć do zewnętrz­nego sys­temu wywiewu. Oparty na kon­struk­cji pochła­nia­ją­cej wibra­cje, Qpol Vibro zapew­nia cichą pracę.

Cechy urządzenia

Ścier­nica talerzaØ 308 mm
Czę­sto­tli­wość vibracji60 – 120Hz
Łącz­nośćUSB, Ether­net
Przy­łą­czaZasi­la­nie 230V
Przy­łą­cze0,25 kVA
Wymiary W x H x D510 x 300 x 590 mm
Waga~ 45 kg

Do pobrania

brochure_gpe_qpol_vibro_image_en