Qpol 300A2 ECO

Kategoria:

Opis

Qpol 300 A2-ECO to dwu­tar­czowa szli­fierko-polerka dla labo­ra­to­rium meta­lo­gra­ficz­nego, przy­sto­so­wana do pracy z tale­rzami  robo­czymi Ø 250/300 mm.  Maszyna jest wygod­nie obsłu­gi­wana za pomocą ekranu doty­ko­wego 4,3”.

Nowy uchwyt na koło robo­cze (kon­struk­cja jed­no­tar­czowa) umoż­li­wia przy­go­to­wa­nie próbki meta­lo­gra­ficz­nej bez tar­czy nośnej i bez pogor­sze­nia wydaj­no­ści. Opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące pozwala na edy­cję i zapi­sa­nie do 200 metod przy­go­to­wa­nia, chro­nio­nych przez zarzą­dza­nie kon­tem użytkownika.

Nacisk, pręd­kość i kie­ru­nek obro­tów (gło­wica i tar­cza robo­cza) są regu­lo­wane. Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost) pomaga odwi­ro­wać tar­czę  do szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia przy pręd­ko­ści 750 obr./min pod koniec pro­cesu przy­go­to­wa­nia w ciągu 3 sekund.

Solidna szli­fierko-polerka może być połą­czona z sys­te­mem dozo­wa­nia dia­men­tów  Qdo­ser ECO lub Qdo­ser ONE i zapew­nia mak­sy­malną ela­stycz­ność w zakre­sie przy­go­to­wa­nia próbki i wygodę obsługi.

ZALETY PRODUKTU

  • Szli­fierka / polerka dwu­tar­czowa do przy­go­to­wa­nia pró­bek metalograficznych
  • Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost)
  • Ekran doty­kowy 4,3″ z intu­icyj­nym opro­gra­mo­wa­niem użyt­kow­nika QATM
  • Moż­li­wość zapi­sa­nia 200 nie­stan­dar­do­wych programów
  • Łatwe czyszczenie/płukanie miski przez pod­nie­sie­nie koła robo­czego (kon­struk­cja jednotarczowa)
  • Zmienna pręd­kość koła robo­czego i gło­wicy polerskiej
  • Koło robo­cze i gło­wica poler­ska: obrót w prawo / w lewo
  • Miska z two­rzywa sztucz­nego odporna na uderzenia
  • Obu­dowa alu­mi­niowa, malo­wana proszkowo
  • Eko­no­miczne oświe­tle­nie LED

Cechy urządzenia

Śred­nica talerzaØ 250/300 mm
Liczba pró­bek w uchwy­cie (docisk indywidualny)1 – 5 pró­bek do Ø 40 mm
Siła naci­sku na próbkę w doci­sku indywidualnymZmienna , 5 – 80 N
Siła naci­sku na próbkę w doci­sku centralnymZmienna, 20 – 350 N
Przy­łą­cza2.8 kVA
Pręd­kość obro­towa talerza30 – 600 obr/min
Pręd­kość obro­towa głowicy30 – 160 obr/min
Wymiary W x H x D511 x 530 – 610 x 710 mm
Waga~ 64 kg
Przy­łą­cze wodneR1/2” woda, sprę­żone powie­trze, odpływ
Sys­tem dozo­wa­nia (opcja)Qdo­ser ECO

Do pobrania

bro­chu­re­_gpe­_Qpol-250 – 300_en