Qetch 100m

Kategoria:

Opis

Qetch 100 M (KRISTALL 650) to mobilna, zasi­lana bate­rią elek­tro­li­tyczna polerka i wytra­wiacz. Prze­ko­nuje swoją kom­pak­tową i solidną kon­struk­cją, ide­alną do użytku poza laboratorium.

Pro­sta obsługa przy jed­no­cze­snej wyso­kiej funk­cjo­nal­no­ści jest nie­zrów­nana. Alu­mi­niowa obu­dowa z powłoką epok­sy­dową speł­nia naj­wyż­sze wyma­ga­nia w zakre­sie funk­cjo­nal­no­ści, sta­bil­no­ści i wzor­nic­twa. Wszyst­kie wraż­liwe czę­ści są dobrze zabez­pie­czone do trans­portu i eks­plo­ata­cji lokal­nej. Dla mak­sy­mal­nego kom­fortu jest wypo­sa­żony w uchwyt i pasek do noszenia.

ZALETY PRODUKTU

  • Prze­no­śne urzą­dze­nie do pole­ro­wa­nia elek­tro­li­tycz­nego i trawienia
  • W pełni auto­ma­tyczny pro­gram uru­cha­miany przez mikroprocesor
  • Nie­za­leż­ność od zasi­la­nia dzięki zasto­so­wa­niu aku­mu­la­tora Li-Ion
  • Uchwyt ze zin­te­gro­waną jed­nostką pole­ru­jącą, funk­cja Start/Stop
  • Uchwyt z wie­lo­ko­lo­rową diodą LED poka­zu­jącą aktu­alny stan pracy
  • Panel ope­ra­cyjny z czy­tel­nym wyświe­tla­czem LCD dla wszyst­kich waż­nych sta­nów pracy
  • Regu­lo­wane napię­cie i prąd, regu­lo­wany czas pracy

Cechy urządzenia

Moc mak­sy­malna160 W
Napię­cie maksymalne90 V DC
Prąd mak­sy­malny2:00 AM
Obszar pole­ro­wa­nia~ ø 9 mm
Wymiary W x H x D380 x 355 x 180 mm
Pojem­ność zbior­nika na elektrolit1 L
Waga~ 8.5 kg (bez elektrolitu )

Do pobrania

brochure_gpe_kristall650_en