Qpol 250M1

Kategoria:

Opis

Qpol 250 M1 to ręczna jed­no­tar­czowa szli­fierko-polerka do tarcz, sukien i papie­rów ścier­nych o śred­nicy robo­czej Ø 200/250 mm.

Przy­cisk start/stop z pod­świe­tla­nym wyświe­tla­czem stanu oraz prze­łącz­nik obro­towy ze skalą i zin­te­gro­wa­nym przy­ci­skiem doła­do­wa­nia umoż­li­wiają intu­icyjną obsługę. Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost) pomaga odwi­ro­wać talerz robo­czy przy 750 obr./min pod koniec pro­cesu przy­go­to­wa­nia w ciągu 3 sekund, a następ­nie wyłą­cza urządzenie.

Szcze­gól­nie mocny napęd z regu­la­cją pręd­ko­ści spra­wia, że ten model nadaje się do wszyst­kich eta­pów przy­go­to­wa­nia pre­pa­ra­ty­kii mate­ria­łów. Dodat­kowo talerz robo­czy może pra­co­wać w kie­runku zgodnym/przeciwnym do ruchu wska­zó­wek zegara.
Odporna na ude­rze­nia miska z two­rzywa sztucz­nego, alu­mi­niowa obu­dowa z powłoką prosz­kową i wyso­kiej jako­ści kom­po­nenty wewnątrz urzą­dze­nia są pod­stawą płyn­nej pracy i naj­lep­szych rezul­ta­tów przygotowywania.

Wytrzy­małe urzą­dze­nie można łączyć z ręcz­nym sys­te­mem dozo­wa­nia Qdo­ser GO, co zapew­nia wysoki sto­pień ela­stycz­no­ści w przy­go­to­wy­wa­niu pró­bek i wygo­dzie obsługi.

ZALETY PRODUKTU

 • Szli­fierka / polerka jed­no­tar­czowa do przy­go­to­wa­nia pró­bek metalograficznych
 • Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost)
 • Obu­dowa alu­mi­niowa, malo­wana proszkowo
 • Obrót w prawo i w lewo
 • Łatwe czyszczenie/płukanie miski przez pod­nie­sie­nie koła robo­czego (kon­struk­cja jednotarczowa)
 • Miska z two­rzywa sztucz­nego odporna na uderzenia

Cechy urządzenia

Śred­nica talerzaØ 200/250 mm
Przy­łą­cza1,0 kVA
Moc sil­nika0,55kW (S1)
Wymiary W x H x D901 x 265 x 710 mm
Waga~ 45 – 49 kg
Przy­łą­cze wodneR1/2” woda, odpływ
Sys­tem dozo­wa­nia (opcja)Qdo­ser Go

DOZOWNIK Q‑doser GO

Auto­ma­tyczny sys­tem dozo­wa­nia QDOSER GO jest uni­wer­salny do sto­so­wa­nia ze wszyst­kimi ręcz­nymi szli­fier­kami. Cztery 500 ml szklane butelki z zakręt­kami miesz­czą 3 x zawie­sina i 1 x śro­dek smarny lub 4 x Dia-Com­plete i mogą być napeł­niane przez oddzielne wieczko. Można je łatwo wyjąć do czyszczenia.

Uchwyt na dysze dozu­jące do dozo­wa­nia ręcz­nego może być dowol­nie umiesz­czony na maszy­nie. Odstęp dozo­wa­nia można usta­wiać za pomocą panelu ste­ro­wa­nia. Funk­cja płu­ka­nia wstecz­nego utrzy­muje węże w czystości.

ZALETY PRODUKTU

 • Auto­ma­tyczne urzą­dze­nie dozu­jące do 3x zawie­sze­nie dia­men­towe i 1x smar lub 4x Dia-Complete
 • Regu­lo­wany inter­wał dozowania
 • Funk­cja płu­ka­nia wstecznego
 • Tryb ręczny lub automatyczny
 • Do wszyst­kich szli­fie­rek i polerek
 • Pojem­niki do zawie­sza­nia z moż­li­wo­ścią wie­lo­krot­nego napeł­nia­nia i wyjmowania

Do pobrania

brochure_gpe_sa250m1_en

brochure_gpe_topasm_en