Saphir 550

Kategoria:

Opis

SAPHIR 550 z RUBIN 520 to jed­no­tar­czowa szli­fierka i polerka naj­now­szej gene­ra­cji z inno­wa­cyjną gło­wicą szli­fier­sko-pole­ru­jącą do ścier­nic robo­czych Ø 250 – 300 mm.
Gło­wica RUBIN 520 wypo­sa­żona jest w auto­ma­tyczną osłonę przez co wyzna­cza nowy stan­dard bez­pie­czeń­stwa pracy. Docisk poje­dyn­czy i cen­tralny, funk­cja pamięci, zin­te­gro­wany sys­tem dozo­wa­nia, pomiar usu­wa­nego mate­riału to tylko nie­które z możliwości.

Napę­dzane sil­ni­kiem usta­wia­nie wyso­ko­ści z pneu­ma­tycz­nym doci­skiem i wszyst­kie cechy jed­nostki pod­sta­wo­wej Saphir 550 speł­niają naj­wyż­sze wymagania.

Ist­nieje rów­nież moż­li­wość dopo­sa­że­nia w moduł do usu­wa­nia mate­riału z moż­li­wo­ścią wstęp­nego okre­śle­nia dokład­no­ści usu­wa­nia mate­riału do 0,1 mm, jest to uza­leż­nione od pod­łoża które usuwa mate­riał. Pomiar usu­nię­tego mate­riału odbywa się auto­ma­tycz­nie. Po osią­gnię­ciu usta­wio­nej war­to­ści maszyna wyłą­cza się. Nie­które pro­cesy sepa­ra­cji wyma­gają pobra­nia kilku pró­bek z próbki i odpo­wied­niej liczby cięć pod róż­nymi kątami. Czę­sto ozna­cza to dodat­kowy koszt ponow­nego moco­wa­nia próbki i ewen­tu­al­nie uży­cie dodat­ko­wych narzę­dzi mocujących.

Cechy urządzenia

Ścier­nica talerzaØ 250 – 300 mm
Ilość pró­bek w uchwycieod 1 do 6 pró­bek do Ø 50 mm
Siła naci­sku na próbkę w doci­sku indywidualnymZmienna od 5 – 100 N
Siła naci­sku na próbkę w doci­sku centralnymZmienna od 20 – 400 N
Przy­łą­czaR1/2” woda, sprę­żone powie­trze, odpływ
Pręd­kość obro­towa głowicyZmienna 30 – 150 obr/min
Pręd­kość obro­towa talerzaZmienna 50 – 600 obr/min
Przy­łą­cze3.2 kVA
Wymiary W x H x D560 x 550 – 650 x 660 mm
Waga~ 85 kg

Do pobrania

brochure_gpe_saphir550_rubin520_en