Qpol 300BOT

Kategoria:

Opis

Zapro­jek­to­wany i opra­co­wany przez QATM, kom­pak­towy Qpol 300BOT cał­ko­wi­cie auto­ma­ty­zuje aspekty szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia pró­bek. Pro­ste ste­ro­wa­nie na ekra­nie doty­ko­wym umoż­li­wia dostęp do wszyst­kich para­me­trów i procedur.

Qpol 300BOT zapew­nia, że ​​każda próbka jest odpo­wied­nio prze­two­rzona i gwa­ran­tuje powta­rzalne wyniki, a dodat­kowo wię­cej czasu na ana­lizę próbki. Ele­menty do Qpol 300BOT pocho­dzą z szaf i urzą­dzeń Sys­tem Lab.

W solid­nej alu­mi­nio­wej obu­do­wie można zain­sta­lo­wać od 4 do 8 sta­no­wisk pracy sys­temu. Dla okre­ślo­nej apli­ka­cji można zapro­gra­mo­wać i sekwen­cjo­no­wać do 11 róż­nych operacji.

Opcje obej­mują wstępne szli­fo­wa­nie, szli­fo­wa­nie i pole­ro­wa­nie, a także czysz­cze­nie i susze­nie w dowol­nej kom­bi­na­cji. Qpol 300BOT auto­ma­tycz­nie prze­cho­dzi z jed­nego etapu do dru­giego, eli­mi­nu­jąc ręczne, cza­so­chłonne zada­nie czysz­cze­nia każ­dego uchwytu próbki mię­dzy eta­pami. Dzięki modu­ło­wej kon­struk­cji Qpol 300BOT ma sto­su­nek ceny do wydaj­no­ści, co czyni go opła­cal­nym sys­te­mem nawet dla labo­ra­to­riów o mniej­szej objętości.

ZALETY PRODUKTU

 • W pełni auto­ma­tyczny auto­mat do szli­fo­wa­nia i polerowania
 • Moż­li­wość indy­wi­du­al­nej konfiguracji
 • Sys­tem półek na uchwyt na próbki
 • Solidna alu­mi­niowa kon­struk­cja modułu
 • Gra­ficzny panel z ekra­nem doty­ko­wym prze­su­wany w poprzek
 • Zin­te­gro­wana elek­tryczna szafa ste­row­ni­cza lewa i prawa
 • Bariera świetlna do zabez­pie­cze­nia obszaru zagrożenia

WYPOSAŻENIE / OPCJE / AKCESORIA

 • Sta­cja szli­fier­ska i polerska
 • Sta­cja czyszcząca
 • Sta­cja ultradźwiękowa
 • Sta­cja do szli­fo­wa­nia twarzy
 • Sta­cja wymiany folii

Do pobrania

brochure_gpe_systemautomat_en