Qpol 250 BOT

Kategoria:

Opis

Kom­pak­towy robot szli­fier­sko-poler­ski Qpol 250BOT dosko­nale nadaje się do auto­ma­ty­za­cji w labo­ra­to­rium meta­lo­gra­ficz­nym, ponie­waż łączy w jed­nym urzą­dze­niu moż­li­wość szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia, np. szli­fierki i pole­ro­wa­nia. Zmie­niacz dys­ków i tarcz z podaj­ni­kiem na 16 ele­men­tów szli­fier­skich i poler­skich, zin­te­gro­wany dozow­nik i osadnik.

Pro­ces szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia jest zauto­ma­ty­zo­wany za pomocą intu­icyj­nych ele­men­tów ste­ru­ją­cych na ekra­nie doty­ko­wym. Łatwe ręczne odkrę­ca­nie i dokrę­ca­nie uchwytu próbki do cen­tral­nego doci­sku uprasz­cza pro­ces przy­go­to­wa­nia. Media szli­fier­skie lub pole­ru­jące są auto­ma­tycz­nie zmie­niane, a wszyst­kie para­me­try można regu­lo­wać bez­po­śred­nio pod­czas pro­cesu. Czę­ściowo zada­szona prze­strzeń robo­cza z dużym pane­lem i barierą świetlną zapew­nia wysoki stan­dard bezpieczeństwa.

Naj­waż­niej­sze cechy produktu

 • Sys­tem szli­fo­wa­nia i pole­ro­wa­nia z cen­tral­nym dociskiem
 • Obu­dowa alu­mi­niowa, malo­wana proszkowo
 • Gło­wica poler­ska ze zmienną prędkością
 • Pomiar usu­wa­nia
 • Ste­ro­wa­nie elek­tro­niczne z ekra­nem dotykowym
 • Auto­ma­tyczny zmie­niacz ścierniwa
 • Sta­cja czysz­cząca wodą, powie­trzem i etanolem
 • Myjka ultra­dź­wię­kowa
 • 6‑krotny dozow­nik (4x zawie­sina dia­men­towa lub smar, 2x zawie­sina do drob­nego polerowania)
 • Szu­flada do prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łów ściernych
 • Osad­nik 45L
 • Bariera świetlna do zabez­pie­cze­nia obszaru zagrożenia

Cechy urządzenia

Ścier­nica talerzaØ 250 mm
Pręd­kość obro­towa talerzaZmienna (50 – 600obr/min.)
Wymiary uchwy­tówØ 160mm
Pręd­kość obro­towa głowicyZmienna (30 – 150 obr/min)
Wymiary1320 x 1500 x 800 mm
Sys­tem dociskuDocisk cen­tralny
Siła doci­sku centralnego20 – 400 N
Moż­li­wość usu­wa­nia gru­bo­ści materiału0,1mm (zależne od gra­da­cji mate­riału ściernego)
Moc gło­wicy0.75 kW (S1 ope­ra­tion) resp. 1.1 kW (S3 operation)
Przy­łą­cze1,1 kVA S3/40%
Rodzaje zasi­la­nia230 V, 60 Hz
Waga~ 310 kg

Do pobrania

brochure_gpe_qpol250bot_en