Qetch 1000

Kategoria:

Opis

Qetch 1000 (KRISTALL 680) to w pełni auto­ma­tyczna polerka elek­tro­li­tyczna i wytra­wiacz z intu­icyjną obsługą za pomocą ekranu doty­ko­wego. Jed­nostka pole­ru­jąca i tra­wiąca jest oddzie­lona od jed­nostki ste­ru­ją­cej, dzięki czemu Kri­stall 680 może być rów­nież uży­wany w labo­ra­to­ryj­nej komo­rze wyciągowej.

Funk­cja ska­no­wa­nia wyświe­tla aktu­alną krzywą napię­cia mate­riału i zapew­nia szyb­kie wyniki pole­ro­wa­nia bez zmian struk­tu­ral­nych. Obsługa urzą­dze­nia do pole­ro­wa­nia i tra­wie­nia została znacz­nie uła­twiona dzięki wymien­nemu 1 Ltr. zbior­niki elek­tro­li­tyczne. Różne elek­tro­lity można wymie­niać i łatwo prze­cho­wy­wać z pokrywką. Urzą­dze­nie jest czysz­czone wodą za pomocą pro­gramu myjącego.

ZALETY PRODUKTU

  • Auto­ma­tyczne, elek­tro­li­tyczne urzą­dze­nie do pole­ro­wa­nia i trawienia
  • Wyświe­tlacz doty­kowy z kon­trolą opro­gra­mo­wa­nia QATM
  • Do 200 pro­gra­mów z moż­li­wo­ścią zapi­sa­nia wszyst­kich para­me­trów, chro­nio­nych hasłem
  • Wykres prądu i napię­cia w cza­sie rzeczywistym
  • Zmienne napię­cie wyj­ściowe i czas trwa­nia procesu

Cechy urządzenia

Moc przy­łą­cza2 kVA
Mak­sy­malne napięcie90 V DC
Mak­sy­malny prąd14 A
Czas pole­ro­wa­nia1 sec – 25 min
Czas tra­wie­nia1 sec – 5 min
Wymiary W x H x D330 x 220 x 400mm
Waga~ 7 kg

Do pobrania

brochure_gpe_kristall680_en