Qcut 400A

Opis

Udany Qcut 400 A (Bril­lant 265) został grun­tow­nie zmie­niony i wypo­sa­żony w nowe funk­cje zwięk­sza­jące kom­fort i wydaj­ność. Prze­ci­narka pre­zen­tuje spraw­dzoną jakość i sze­ro­kie zastosowanie.

Nowy Qcut 400 A, prze­zna­czony do ścier­nic do cię­cia 406 mm, to model pod­ło­gowy o dużym skoku w osi X 345 mm oraz w osi Y 200 mm. Stan­dar­dowa kon­fi­gu­ra­cja obej­muje regu­lo­waną pręd­kość obro­tową, rów­no­le­gle poru­sza­jącą się osłonę koła, a także wykry­wa­nie cię­cia. Maszyna może wyko­ny­wać wszyst­kie odpo­wied­nie tryby cię­cia (np. cię­cie pul­sa­cyjne, cię­cie uko­śne) speł­nia­jąc w ten spo­sób potrzeby klienta. Inno­wa­cyjny sys­tem szyb­kiej wymiany tar­czy tną­cej spra­wia, że prace kon­ser­wa­cyjne są szyb­sze i wygod­niej­sze. Nowa lampa LED o dużej mocy oświe­tla komorę cię­cia, zapew­nia­jąc naj­lep­sze warunki oświetleniowe.

Pro­ces Multi-Posi­tion (MPP) umoż­li­wia cię­cie w róż­nych pozy­cjach w jed­nej sekwen­cji. Usta­wia­nie i zbli­ża­nie się do pozy­cji cię­cia jest łatwe i wygodne dzięki funk­cji Teach-In-Function.

Auto­ma­tyczny sys­tem doci­sku pul­sa­cyj­nego reali­zuje rów­no­le­głe cię­cia o zmien­nej gru­bo­ści 5 – 130 mm dla pró­bek o mak­sy­mal­nej gru­bo­ści do 20 mm.

Auto­ma­tyczny stół, jeden z naj­więk­szych w swo­jej kla­sie, zapew­nia ope­ra­to­rowi pre­cy­zję, ela­stycz­ność i miej­sce na pro­blemy z mocowaniem.

Pod­czas pracy duże drzwi prze­suwne zawsze gwa­ran­tują bez­pieczny i szybki dostęp do komory cię­cia bez ska­py­wa­nia chło­dziwa do prze­strzeni robo­czej operatora.

Duży ekran doty­kowy wyraź­nie i jasno poka­zuje intu­icyjne opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące, zapew­nia­jąc przy­ja­zną dla użyt­kow­nika obsługę.

Cechy urządzenia

Ścier­nicaup to Ø 406 mm/16″
Max. wiel­kośc detaluØ 150 mm
Oś X (posuw poziomy) automatyczny345 mm
Oś Y (posuw pio­nowy) automatyczny200 mm
Oś Z (posuw prawo-lewo) auto­ma­tyczny lub ręczny150 mm
Pre­cy­zja prze­suwu w osi Z0.1 mm
Rowki12 mm
Pręd­kość obrotowazmienna
Przy­łą­cze17 kVA
Moc sil­nika7 kW, S1
Wymiary W x H x D1100 x 1610 x 930 mm
Waga~ 480 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant265_en