Qcut 800A

Opis

Prze­my­słowa prze­ci­narka do cię­cia na mokro Qcut 800 A (BRILLANT 2000) speł­nia naj­wyż­sze wyma­ga­nia doty­czące dostęp­nej prze­strzeni i moż­li­wo­ści cię­cia dzięki inno­wa­cyj­nej kon­cep­cji pro­jek­to­wa­nia, budowy i eksploatacji.

Chło­dzony wodą sil­nik główny o mocy 30 kW jest zin­te­gro­wany z ramie­niem wychyl­nym, a auto­ma­tyczny ruch stołu pozio­mego (oś X) i koła tną­cego (oś Y) może osią­gnąć pręd­kość do 100 mm/s. dzięki bar­dzo dyna­micz­nym napę­dom osi w szyb­kim biegu. Dzięki cał­ko­wi­cie nowemu podej­ściu z auto­ma­tycz­nym ruchem posuwu poprzecz­nego (oś Z) przez ramię wychylne, komora cię­cia jest ide­al­nie wyko­rzy­stana. Rów­no­le­głe usta­wie­nie osłony tar­czy pod­czas sekwen­cji cię­cia pio­no­wego znacz­nie zwięk­sza wydaj­ność cięcia.

Duże drzwi przed­nie i uchylne z blo­kadą bez­pie­czeń­stwa umoż­li­wiają dostęp do stołu maszyny z podłuż­nymi i poprzecz­nymi row­kami teo­wymi. Boczne drzwi umoż­li­wiają łatwą i wygodną wymianę ścier­nicy, jeśli oś Z jest usta­wiona w twar­dej pra­wej pozy­cji. Recyr­ku­la­cyjne chło­dze­nie i auto­ma­tyczne cen­tralne sma­ro­wa­nie są zin­te­gro­wane z solidną spa­waną sta­lową kon­struk­cją kor­pusu maszyny.

Cechy urządzenia

Ścier­nicaDo Ø 800 mm/32″
Max. wiel­kość detaluØ 295 mm
Oś X (posuw poziomy) automatyczny700mm
Oś Y (posuw pio­nowy) automatyczny450mm
Oś Z (posuw prawo-lewo) auto­ma­tyczny lub ręczny700mm
Pre­cy­zja prze­suwu w osi Z0.1 mm
Wymiary stołu1150 x 800 mm, stal nierdzewna
Rowki12 mm
Pręd­kość obrotowaZmienna 1000 – 2000obr/min
Przy­łą­cze50kVA
Moc sil­nika30kW, S1
Wymiary W x H x D1100 x 450 x 800 mm
Waga~ 3500 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant2000_en