Qcut 600A

Opis

Qcut 600 A (Bril­lant 285) został wypo­sa­żony w więk­szą komorę cię­cia oraz w nowe funk­cje zwięk­sza­jące kom­fort i wydaj­ność. Prze­ci­narka pre­zen­tuje spraw­dzoną jakość i sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Dzięki dużemu sto­łowi  możemy zamo­co­wać duże i cięż­kie detale a prze­suwne ramię z tar­czą umoż­li­wia cię­cie poprzeczne przy nie­ru­chomo zamo­co­wa­nym detalu.

Nowy Qcut 600 A, prze­zna­czony do ścier­nic do cię­cia 600 mm, to model wol­no­sto­jący o dużym skoku w osi X 550 mm oraz w osi Y 360 mm. Stan­dar­dowa kon­fi­gu­ra­cja obej­muje regu­lo­waną pręd­kość obro­tową, rów­no­le­gle poru­sza­jącą się osłonę ścier­nicy, a także wykry­wa­nie cię­cia. Maszyna może wyko­ny­wać wszyst­kie odpo­wied­nie tryby cię­cia (np. cię­cie pul­sa­cyjne, cię­cie uko­śne) speł­nia­jąc w ten spo­sób potrzeby klienta. Inno­wa­cyjny sys­tem szyb­kiej wymiany tar­czy tną­cej spra­wia, że ​​prace kon­ser­wa­cyjne są szyb­sze i wygod­niej­sze. Nowa lampa LED o dużej mocy oświe­tla komorę cię­cia, zapew­nia­jąc naj­lep­sze warunki oświetleniowe.

Pro­ces Multi-Posi­tion (MPP) umoż­li­wia cię­cie w róż­nych pozy­cjach w jed­nej sekwen­cji. Usta­wia­nie i zbli­ża­nie się do pozy­cji cię­cia jest łatwe i wygodne dla operatora.

Auto­ma­tyczny stół, jeden z naj­więk­szych w swo­jej kla­sie, zapew­nia ope­ra­to­rowi pre­cy­zję, ela­stycz­ność i miej­sce na zamo­co­wa­nie detali.

Pod­czas pracy duże drzwi prze­suwne zawsze gwa­ran­tują bez­pieczny i szybki dostęp do komory cię­cia bez ska­py­wa­nia chło­dziwa do prze­strzeni robo­czej operatora.

Duży ekran doty­kowy wyraź­nie i jasno poka­zuje intu­icyjne opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące, zapew­nia­jąc przy­ja­zną dla użyt­kow­nika obsługę.

Cechy urządzenia

Ścier­nicaDo Ø 600 mm/24″
Max. wiel­kość detaluØ 244 mm
Oś X (posuw poziomy) automatyczny550mm
Oś Y (posuw pio­nowy) automatyczny360mm
Oś Z (posuw prawo-lewo) auto­ma­tyczny lub ręczny550mm
Pre­cy­zja prze­suwu w osi Z0.1 mm
Wymiary stołu750 x 600mm, stal nierdzewna
Rowki12 mm
Pręd­kość obrotowaZmienna 1000 – 2400obr/min
Przy­łą­cze30kVA
Moc sil­nika15kW, S1
Wymiary W x H x D1488 x 1960 x 1477 mm
Waga~ 1600 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant285_en