Qcut 250M

Opis

Qcut 250 M (Bril­lant 200) to wyjąt­kowo przy­ja­zna dla użyt­kow­nika prze­ci­narka do cię­cia na mokro z ręcz­nym opusz­cza­niem ścier­nicy. Otwar­cie osłony przed­niej do góry uła­twia dostęp do wewnątrz, dzięki czemu cała komora cię­cia jest łatwo dostępna. Prze­zro­czy­sta, duża osłona przed­nia pozwala na sze­ro­kie pole widze­nia pod­czas pro­cesu cięcia.

Chło­dze­nie tar­czy tną­cej jest zin­te­gro­wane bez­po­śred­nio z osłoną tar­czy. Duży, nie­rdzewny stół wypo­sa­żony jest w wymienne płyty ście­ralne. Rowki poprzeczne umoż­li­wiają opty­malne usta­wie­nie ima­deł zaci­sko­wych (np. ima­dło zaci­skowe 80).

Cechy urządzenia

Ścier­nicado Ø 250 mm/10″
Max. wiel­kośc detaluØ 55 mm / Ø 90 mm (i 25 mm długości)
Pier­ścień osadczyØ 32 mm
Oś Y (posuw pionowy)145 mm
Table WxD350 x 288 mm stal nierdzewna
Rowki12 mm
Przy­łą­cze4.5 kVA
Moc sil­nika3 kW S6 40%
Wymiary W x H x D810 x 735 x 650 mm
Waga~ 75 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant200_en