Qcut 350A

Opis

Qcut 350 A (Bril­lant 250) to auto­ma­tyczna prze­ci­narka ścierna na mokro do pró­bek do max. Ø 135 mm. Dzięki funk­cji cię­cia nisko­kon­tak­to­wego (lcc) deli­kat­nie tnie różne typy pró­bek o róż­nych geo­me­triach, roz­mia­rach i materiałach.

Prze­ci­narka jest powszech­nie sto­so­wana w meta­lo­gra­fii, mate­ria­ło­gra­fii, mine­ra­lo­gii, a także do cię­cia mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych (CFC/PMC/MMC) czy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych takich jak PCB.

Duża komora cię­cia i stół ze stali nie­rdzew­nej maszyny umoż­li­wiają wygodną i ela­styczną pracę. Bogac­two funk­cji opar­tych na opro­gra­mo­wa­niu, takich jak auto­ma­tyczne wykry­wa­nie dotyku, pro­ces wie­lo­po­zy­cyjny i rów­no­le­głe usta­wie­nie osłony tar­czy pod­czas cię­cia pio­no­wego, dodat­kowo zwięk­sza powta­rzal­ność pro­ce­sów cięcia.

Cechy urządzenia

Ścier­nicado Ø 356 mm/14″
Max. wiel­kośc detaluØ 135 mm
Wheel flange sizeØ 32 mm
Oś X (posuw poziomy)260 mm
Oś Y (posuw pio­nowy) automatyczny180 mm
Oś Z (posuw prawo-lewo)140 mm
Dokład­ność prze­suwu stołu w osi Z0.1 mm
Wymiary stołu bez posuwu w osi Z500 x 300 mm, stal nierdzewna
Wymiary stołu w posu­wem w osi Z400 x 300 mm, stal nierdzewna
Rowki12 mm
Pręd­kość obrotowazmienna 800‑3400 obr/min.
Przy­ła­cze9.5 kVA
Moc sil­nika4 kW S1; 5.5 kW S3
Wymiary W x H x D1015 x 760 x 810 mm
Waga~ 200 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant250_en