Brillant 220

Opis

BRILLANT 220 to kom­pak­towa, przy­ja­zna dla użyt­kow­nika pre­cy­zyjna maszyna do cię­cia na mokro. Może być wypo­sa­żony w mak­sy­mal­nie trzy auto­ma­tyczne osie (X, Y, Z) i kilka try­bów cię­cia, aby zapew­nić mak­sy­malną ela­stycz­ność i ide­alne wyko­rzy­sta­nie przestrzeni.

Dzięki modu­ło­wej kon­struk­cji oraz róż­nym opcjom i narzę­dziom mocu­ją­cym prze­ci­narkę Bril­lant 220 można łatwo wypo­sa­żyć do okre­ślo­nych zasto­so­wań. W pełni auto­ma­tyczna BRILLANT 220 nadaje się szcze­gól­nie do pre­cy­zyj­nego cię­cia małych czę­ści o róż­nych geo­me­triach. Zasto­so­wa­nie uchwytu próż­nio­wego na próbki umoż­li­wia cię­cie cien­kich odcin­ków i nie­opra­wio­nych pró­bek z dokład­no­ścią 0,001 mm.

Cechy urządzenia

Ścier­nicado Ø 203 mm/8″
Max. wiel­kośc detaluØ 75 mm
Oś Y (posuw pionowy)80 mm (tryb auto­ma­tycz­ny­au­to­ma­tic mode)
Oś Z (posuw prawo-lewo)80 mm
Table without Z‑axis WxD300 x 210 mm
Table with Z‑Axis WxD280 x 210 mm
Rowki8 mm
Przy­ła­cze2.3 kVA
Drive power (main drive)0.75 kW S1
Pręd­kość obrotowazmienna 300‑5000 rpm
Wymiary W x H x D710 x 485 x 570 mm
Komora cię­cia WxD405 x 500
Waga~ 82 kg (depends on equipment)

Do pobrania

brochure_cutting_brillant220_en