Qcut 430 BOT (Brillant 3D)

Opis

Nie­które pro­cesy sepa­ra­cji wyma­gają pobra­nia kilku pró­bek z próbki i odpo­wied­niej liczby cięć pod róż­nymi kątami. Czę­sto ozna­cza to dodat­kowy koszt ponow­nego moco­wa­nia próbki i ewen­tu­al­nie uży­cie dodat­ko­wych narzę­dzi mocujących.

Nowy Qcut 430 BOT (Bril­lant 3D) jest wypo­sa­żony w 5 osi (oś X, Y, Z, D, E). Pozwala to na pozy­cjo­no­wa­nie i cię­cie próbki w pra­wie wszyst­kich dowol­nych pozy­cjach tar­czy do cięcia.

Urzą­dze­nie posiada wszyst­kie cechy uni­wer­sal­nej maszyny do cię­cia na mokro Qcut 500A i dzięki inno­wa­cyj­nej kon­cep­cji speł­nia wyso­kie wyma­ga­nia doty­czące prze­strzeni i ope­ra­cji cię­cia. Auto­ma­tyczny ruch stołu pozio­mego (oś X) i tar­czy tną­cej (oś Y) może osią­gnąć do 80 mm/s. dzięki bar­dzo dyna­micz­nemu napę­dowi osi w szyb­kim biegu.

Kom­pak­towe sekwen­cje pro­gra­mów dla pro­ce­sów auto­ma­tycz­nych można łatwo skom­pi­lo­wać za pomocą ste­ro­wa­nia za pomocą ekranu doty­ko­wego. Rów­no­le­głe usta­wie­nie osłony tar­czy pod­czas sekwen­cji cię­cia pio­no­wego zwięk­sza wydaj­ność cię­cia. Duże drzwi prze­suwne i boczne z blo­kadą bez­pie­czeń­stwa pod­czas ruchu kół zapew­niają naj­lep­szy dostęp do dużego stołu maszyny z podłuż­nymi i poprzecz­nymi row­kami teo­wymi. Auto­ma­tyczne cen­tralne sma­ro­wa­nie i chło­dze­nie recyr­ku­la­cyjne są zin­te­gro­wane z wytrzy­ma­łym, malo­wa­nym prosz­kowo alu­mi­nio­wym kor­pu­sem maszyny.

Pro­ces Multi-Posi­tion (MPP) umoż­li­wia cię­cie w róż­nych pozy­cjach w jed­nej sekwen­cji. Usta­wia­nie i zbli­ża­nie się do pozy­cji cię­cia jest łatwe i wygodne dzięki funk­cji Teach-In- Function.

Pre­cy­zyj­nie roz­miesz­czone cię­cia bez ponow­nego moco­wa­nia próbki eli­mi­nują skom­pli­ko­wane instruk­cje opi­su­jące pro­ces pobie­ra­nia pró­bek, zmniej­szają liczbę narzę­dzi mocu­ją­cych i mini­ma­li­zują błędy cię­cia. Pełna auto­ma­ty­za­cja spra­wia, że cały pro­ces jest efek­tywny i wydajny.

Cechy urządzenia

Ścier­nicado Ø 432 mm/17″
Max. wiel­kośc detaluØ 190 mm
Pier­ścień osadczyØ 32/40 mm
Oś X (posuw poziomy) automatyczny420 mm
Oś Y (posuw pio­nowy) automatyczny280 mm
Oś Z (posuw prawo-lewo) automatyczny200 mm
Oś D (obrót pionowy)360°
Oś E (obrót poziomy)180°
Pre­cy­zja prze­suwu w osi Z0.1 mm
Stół WxD550 x 500 mm, stal nierdzewna
Rowki12 mm
Pręd­kość obrotowaZmienna 1000 – 2800 /1000 – 2400 obr/min
Przy­łą­cze30 KVA
Moc sil­nika15 kW, S1
Wymiary W x H x D1300 x 1820 x 1250 mm
Waga~ 1000 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant3D_en