Qcut 250A

Opis

Qcut 250 A (Bril­lant 240) to kom­pak­towa i ela­styczna pół­au­to­ma­tyczna prze­ci­narka z tar­czą tnącą 254 mm/10” do ele­men­tów lub pró­bek o śred­nicy do 95 mm. Ta maszyna łączy zalety i szyb­kość prze­ci­narki ręcz­nej z zale­tami auto­ma­tycz­nej prze­ci­narki ściernej.

Pół­au­to­mat Qcut 250 A jest wypo­sa­żony w zin­te­gro­waną dźwi­gnię ręczną z elek­tro­me­cha­nicz­nym hamul­cem dźwi­gni. Można go obsłu­gi­wać jedną ręką i uła­twia pio­nowe cię­cia lub pozy­cjo­no­wa­nie ścier­nicy do cię­cia. Stół do cię­cia ze stali nie­rdzew­nej może być uży­wany w try­bie ręcz­nym za pomocą pokrę­tła (cię­cie poprzeczne) lub z dyna­micz­nym napę­dem auto­ma­tycz­nym. Ta ostat­nia umoż­li­wia cię­cie pul­sa­cyjne i Care-Cut (cię­cie oscy­la­cyjne przy cię­ciu cię­tym). W przy­padku bar­dziej zło­żo­nych zadań cię­cia, Qcut 250 A może być wypo­sa­żony w opcjo­nalny auto­ma­tyczny stół krzy­żowy do wyko­ny­wa­nia cięć seryjnych.

Uni­kalna pozioma, rów­no­le­gle poru­sza­jąca się osłona ścier­nicy mak­sy­ma­li­zuje wyko­rzy­sta­nie ściernicy.

Bar­dzo duży, kolo­rowy inter­fejs i nowo stwo­rzona kon­cep­cja użyt­kow­nika pro­wa­dzi ope­ra­tora przez zada­nia, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać błędy ope­ra­tora. Indy­wi­du­al­nie regu­lo­wany sys­tem infor­ma­cji użyt­kow­nika uła­twia ruty­nowe zada­nia, takie jak wymiana płynu chło­dzą­cego, pla­nowa kon­ser­wa­cja itp.

Podob­nie jak wszyst­kie inne prze­ci­narki firmy ATM Qness GmbH, Qcut 250 A jest w pełni kom­pa­ty­bilny z sys­te­mem łatwego moco­wa­nia QATM. Wymiana narzę­dzi mocu­ją­cych staje się znacz­nie szyb­sza i pozwala użyt­kow­ni­kowi usu­nąć lub zamo­co­wać narzę­dzie mocu­jące w jed­nym kroku.

Cechy urządzenia

Ścier­nicado 254 mm / 10″
Max. wiel­kośc detaluØ 95 mm
Oś X posuw auto­ma­tyczny i manualny225 mm
Oś Y (posuw pionowy)170 mm
Oś Z auto­am­tyczna (posuw prawo-lewo)120 mm
Dokład­ność posuwu w osi Z0.1 mm
Wymiary stołu bez posuwu w osi Z380 x 270 mm
Wymiary stołu w posu­wem w osi Z300 x 270 mm
Rowki12 mm
Przy­łą­cze5.5 kVA
Moc sil­nika3 kW, S1; 4 kW, S3/60%
Pręd­kość obrotowa3015 rpm at 50Hz and 3100 rpm at 60Hz
Wymiary W x H x D925 x 676 x 756 mm
Waga~ 130 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant240_image_en

brochure_cutting_brillant240_en