Brillant 255

Opis

Uni­wer­salna prze­ci­narka ścierna na mokro Bril­lant 255 z ręcz­nym prze­su­wem i pre­cy­zyj­nym dyna­micz­nym cię­ciem umoż­li­wia pre­cy­zyjne, mięk­kie cię­cie w 2 osiach w dowol­nych kie­run­kach (oś Y/X) i może być wypo­sa­żona w ręczną oś Z do rów­no­le­głych cięć seryj­nych ( opcja).

Boczne otwory umoż­li­wiają cię­cie cią­głych dłu­gich czę­ści w prze­stron­nej komo­rze cię­cia tej solid­nej i malo­wa­nej prosz­kowo alu­mi­nio­wej kon­struk­cji. Próbki o skom­pli­ko­wa­nych kształ­tach geo­me­trycz­nych można bez­piecz­nie zamo­co­wać na stole z row­kiem teo­wym za pomocą naszych nie­za­wod­nych sys­te­mów moco­wa­nia. Kon­struk­cja ramie­nia tną­cego redu­ku­jąca wibra­cje zapew­nia niski poziom hałasu pod­czas cięcia.

Nasze zatwier­dzone oświe­tle­nie komory cię­cia LED jest ener­go­osz­czędne, odporne na uszko­dze­nia i gwa­ran­tuje opty­malne oświe­tle­nie komory cięcia

Cechy urządzenia

Ścier­nicaDo Ø 400 mm/16″
Max. wiel­kośc detaluØ 150 mm
Pier­ścień osadczyØ 32 mm
Oś Y (posuw pio­nowy) ręczny170 mm
Oś X (posuw poziomy) ręczny345 mm
Stół WxD bez prze­suwu w osi Z550 x 375 mm, stal nierdzewna
Stół WxD z prze­su­wem w osi Z420 x 375 mm, stal nierdzewna
Rowki12 mm
Pręd­kość obro­towa (stała)12 kVA
Moc sil­nika7 – 8 kW S1
Wymiary W x H x D1100 x 1600 x 930 mm
Waga~ 450 kg

Do pobrania

brochure_cutting_brillant255_en