OPAL 480

Opis

OPAL 480 to w pełni hydrau­liczna, chło­dzona wodą pra­ska do inklu­do­wa­nia na gorąco do moco­wa­nia pró­bek przed pole­ro­wa­niem. Sekwen­cja pro­cesu jest wyko­ny­wana auto­ma­tycz­nie. W pełni auto­ma­tyczne zamknię­cie prze­suwne umoż­li­wia szyb­kie i łatwe otwieranie/zamykanie zespołu formy.
Można rów­nież wytwa­rzać formy pro­sto­kątne. Dzięki solid­nej kon­struk­cji i ukła­dowi hydrau­licz­nemu QATM hałas pod­czas pracy maszyny jest zmi­ni­ma­li­zo­wany. Nasz obszerny wybór zespo­łów form od Ø 50 – 70 mm, formy pro­sto­kątne 30x60/40x60 mm oraz różne metody ciśnie­niowe umoż­li­wiają opty­malne zamo­co­wa­nie próbki.

Opal 480 są dostępne nie tylko jako poje­dyn­cze jed­nostki, ale także jako jed­nostki sto­jące. Inte­gru­jąc prasy mon­ta­żowe z naszym Sys­te­mem, uzy­sku­jemy wygodną wyso­kość robo­czą. Opcjo­nal­nie PRASA SYSTEMOWO-MONTAŻOWA może być wypo­sa­żona w zamknięty układ wody chło­dzą­cej, dzięki czemu staje się nie­za­leżna od jakie­go­kol­wiek zasi­la­nia w wodę. Dodat­kowo zuży­cie wody zostało zre­du­ko­wane do jed­nego napeł­nie­nia (6 litrów). Prasy do mon­tażu sys­te­mo­wego są dostępne jako jed­nostki alu­mi­niowe malo­wane prosz­kowo podwój­nie lub potrój­nie i ide­al­nie pasują do naszego labo­ra­to­rium sys­temu QATM

Cechy urządzenia

Max ilość cylindrówJeden
Śred­nice cylindrówØ 50 – 70 mm lub 30 x 60 mm,
40 x 60 mm
Sys­tem zamykaniaPrze­suwny
Zakres tem­pe­ra­tury20 – 200°C
Czas grza­niaNastawny
Czas chło­dze­niaNastawny
Ciśnie­nie0 do 310 bar
Moc grzew­cza2520 W
Wymiary W x H x D (wer­sja podstawowa)390 x 450 x 500 mm
Waga~ 60 kg

Do pobrania

brochure_mounting_opal480_en