Qmount

Opis

Qmo­unt to nowo­cze­sne urzą­dze­nie do świa­tło utwar­dzal­nego inklu­do­wa­nia  pró­bek metalograficznych.

Próbki są umiesz­czane w urzą­dze­niu wypo­sa­żo­nym w dosto­so­waną do potrzeb, wydajną tech­no­lo­gię UV. Próbki są umiesz­czane w foremki i zale­wane żywicą utwar­dzaną poprzez pro­mie­nie UV. Prze­zro­czy­ste próbki można utwar­dzić  w bar­dzo krót­kim cza­sie. Do urzą­dze­nia można pod­łą­czyć jed­nostkę wen­ty­lu­jącą z port­fo­lio QATM w celu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa pracy.

Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać straty ener­gii elek­trycz­nej Qmo­unt jest wypo­sa­żony w spe­cja­li­styczne diody UV LED. Wyka­zują one bar­dzo wąskie widmo emi­sji, które mak­si­mum nakłada się z mak­si­mum absorp­cji ini­cja­tora KEM 50 UV. Umoż­li­wia to krót­sze czasy utwar­dza­nia przy niskim zuży­ciu ener­gii elektrycznej.

Ini­cja­tory UV uzy­skują ener­gię akty­wa­cji nie­zbędną do reak­cji ini­cja­cji poprzez pochła­nia­nie pro­mie­nio­wa­nia UV. Każda czą­steczka ma spe­cy­ficzne widmo absorp­cji, które poka­zuje pewne obszary dłu­go­ści fal, w któ­rych współ­czyn­nik absorp­cji czą­steczki jest szcze­gól­nie duży. Poza tzw. mak­si­mami absorp­cji duża część emi­to­wa­nego pro­mie­nio­wa­nia jest tra­cona. Stan­dar­dowe diody LED UV zwy­kle emi­tują znaczną ilość pro­mie­nio­wa­nia poza prze­dzia­łami dłu­go­ści fal, w któ­rych ini­cja­tor ma dobrą absorp­cję. Pro­mie­nio­wa­nie to zamie­niane jest na ciepło.

Cechy urządzenia

Max ilość cylindrówJeden
Śred­nice foremekØ 25.2 – 40 mm
Dłu­gość fali365nm
Usta­wie­nie czasu utwardzania0 – 100min
Max. Wyso­kość próbki40mm
Tem­pe­ra­tura polimeryzacji70- 90 °C
Powierzch­nia płyty do utwardzania200 x 260mm
Przy­łą­cze100 – 240 V 50/60 Hz (1Ph/N/PE)
Wymiary W x H x D (wer­sja podstawowa)377 x 172 x 436 mm
Waga~ 14,5 kg

Do pobrania

bro­chu­re­_mo­un­ting_qmo­unt-en

brochure_mounting_qmount_image_en