Qpress

Opis

Prasa do inklu­do­wa­nia na gorąco Qpress 50 to modu­łowa maszyna sto­so­wana w meta­lo­gra­fii do szyb­kiego, jed­no­cze­snego i nie­za­leż­nego moco­wa­nia róż­nych pró­bek mate­ria­ło­gra­ficz­nych. Modu­ło­wość Qpress 50 umoż­li­wia dosto­so­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji maszyny do róż­nych wiel­ko­ści pró­bek i prze­pu­sto­wo­ści, w zależ­no­ści od wyma­gań klienta.
Jed­nostka pod­sta­wowa prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco zawiera inter­fejs ste­ro­wa­nia i jeden zespół cylin­dra Pra­ska Opal X Press wystę­puje w 2 wersjach:
Opress 50 – 2: może być wypo­sa­żony w jedną dodat­kową sta­cję pra­su­jącą (łącz­nie do 2)
Opress 50 – 4: może być wypo­sa­żony w mak­sy­mal­nie trzy dodat­kowe sta­cje pra­so­wa­nia (łącz­nie do 4)
Sta­cje pra­so­wa­nia są oddzie­lone od jed­nostki pod­sta­wo­wej i mogą zostać dodane póź­niej. Dzięki temu moż­liwe jest gene­ro­wa­nie pró­bek do 2 (Opress 50 – 2) lub 4 (Opress 50 – 4) róż­nych śred­nic jed­no­cze­śnie w jed­nym urzą­dze­niu, dzięki czemu przy­go­to­wa­nie pró­bek meta­lo­gra­ficz­nych jest ela­styczne i szyb­kie. Śred­nica pró­bek w pra­sce może być z : – każda z fazą lub bez – śred­nica tłoka może być wybrana pomię­dzy 25,2 mm, 30 mm, 1¼” (~32 mm), 1½” (~38 mm), 40 mm i 50 mm.

Zin­te­gro­wany odsy­sacz Dust Guard prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco chroni ope­ra­tora przed wdy­cha­niem drob­nego pyłu, który jest uwal­niany pod­czas napeł­nia­nia formy mate­ria­łem mon­ta­żo­wym. Odku­rzacz zewnętrzny jest ste­ro­wany za pomocą inter­fejsu ste­ro­wa­nia jed­nostki podstawowej.

Intu­icyjne opro­gra­mo­wa­nie ste­ru­jące prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco jest obsłu­gi­wane za pomocą 7‑calowego ekranu doty­ko­wego i zawiera wstęp­nie zain­sta­lo­wane metody inklu­do­wa­nia i mate­riały eks­plo­ata­cyjne, a także moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia ponad 200 pro­gra­mów zde­fi­nio­wa­nych przez użyt­kow­nika dla sze­regu pro­ce­sów przy­go­to­wa­nia meta­lo­gra­ficz­nego. Różne konta użyt­kow­ni­ków z róż­nymi pra­wami dostępu można utwo­rzyć w celu usta­wie­nia ogra­ni­czeń użyt­kow­nika, zde­fi­nio­wa­nia zadań kon­ser­wa­cyj­nych i dosto­so­wa­nia para­me­trów mon­tażu. Ope­ra­tor może być wypo­sa­żony w różne poziomy dostępu, np. do edy­cji para­me­trów i defi­nio­wa­nia nie­stan­dar­do­wych zadań kon­ser­wa­cyj­nych, a także try­bów chło­dze­nia, jeśli jest to wyma­gane. prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco może zablo­ko­wać para­me­try indy­wi­du­al­nie dla każ­dego użytkownika.

Prasa do inklu­do­wa­nia na gorąco Qpress 50 jest prze­zna­czona do szyb­kiego inklu­do­wa­nia. Posiada regu­lo­waną funk­cję wstęp­nego nagrze­wa­nia, która znacz­nie popra­wia prze­pu­sto­wość maszyny. Inno­wa­cyjna kon­struk­cja cylin­dra mon­ta­żo­wego gwa­ran­tuje bar­dzo pre­cy­zyjną i ener­go­osz­czędną kon­trolę tem­pe­ra­tury pod­czas pro­cesu przygotowania.

Spraw­dzony jed­no­ręczny sys­tem zamy­ka­nia prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco został zop­ty­ma­li­zo­wany i prze­nosi nad­miar żywicy do zin­te­gro­wa­nego kubełka zanie­czysz­czeń, gdy forma jest zamknięta. Pył jest usu­wany przez kró­ciec ssący pod­czas napeł­nia­nia. Zamknię­cie formy można pod­nieść, aby uła­twić czysz­cze­nie gór­nego suwaka. Do demon­tażu jed­nostki zamy­ka­ją­cej nie są potrzebne żadne narzę­dzia. Czuj­niki zapew­niają, że pro­ces mon­tażu można roz­po­cząć tylko wtedy, gdy forma została pra­wi­dłowo zamknięta.

Cechy urządzenia

Modu­lar design
Max ilość cylindrów2/4
Qpress 50 – 2: do 2
Qpress 50 – 4: do 4
Śred­nice cylindrówØ 25.2 – 50 mm
Sys­tem zamykaniaprze­suwny
Zakres tem­pe­ra­tury20 – 200°C
Czas grza­niaNastawny
Czas chło­dze­niaNastawny
Ciśnie­nie0 do 350 bar
Moc grzew­cza1200 W
Wymiary W x H x D (wer­sja podstawowa)402 x 382 x 563 mm
Wymiary W x H x D (moduł )187 x 382 x 449 mm
Waga~ 50 kg

Do pobrania

brochure_mounting_qpress50_image_en

brochure_mounting_qpress50_en