Qness wersja M i E

Kategoria:

Opis

Twar­do­ścio­mierz Qness 250/750/ 3000 M / E służy do wszyst­kich zasto­so­wań: bez względu na to, czy pra­cuje w labo­ra­to­rium, czy w suro­wym śro­do­wi­sku produkcyjnym.

Stała pod­pora kom­po­nen­tów i bar­dzo duża powierzch­nia stołu testo­wego umoż­li­wiają testo­wa­nie twar­do­ści nawet naj­więk­szych komponentów.

W wer­sji „E” gło­wica testowa jest wygod­nie i dyna­micz­nie ste­ro­wana przez zin­te­gro­wany sil­nik asyn­chro­niczny. Próbki do badań prak­tycz­nie dowol­nej wiel­ko­ści, ważące do 300 kg, są bez­piecz­nie moco­wane w urzą­dze­niu. Mak­sy­malna wyso­kość prze­strzeni robo­czej to 510 mm.

Zalety pro­duktu

DYNAMICZNA REGULACJA WYSOKOŚCI
Dyna­miczna regu­la­cja wyso­ko­ści umoż­li­wia wygodne ste­ro­wa­nie pozy­cjo­no­wa­niem za pomocą elek­tro­nicz­nego pokrę­tła dzieki któ­remu możemy szbko i spraw­nie opusz­czać i pod­no­sić gło­wicę (w zesta­wie z warian­tem E).

ROZPOZNAWANIE ELEMENTÓW OBRABIANYCH
Roz­po­zna­wa­nie mie­rzo­nego przed­miotu za pomocą zmo­to­ry­zo­wa­nej regu­la­cji wyso­ko­ści dzięki tech­no­lo­gii czuj­ni­ków umoż­li­wia roz­po­zna­nie obra­bia­nego przed­miotu i odpo­wied­nie zmniej­sze­nie pręd­ko­ści opusz­cza­nia gło­wicy, aby chro­nić gło­wicę i obra­biany przedmiot.

OBROTOWY UCHWYT
Dzięki stopce doci­sko­wej można w łatwy i szybki spo­sób przy­trzy­mać badany ele­ment zabez­pie­cza­jąc go przed przy­pad­ko­wym prze­su­nię­ciem. Dodat­kowo stopka zabez­pie­cza przed przy­pad­ko­wym ude­rze­niem wgłęb­nika lub obiek­tywu w badany ele­ment, utrzy­mu­jąc detal w bez­piecz­nej odle­gło­ści od gło­wicy co dodat­kowo pod­nosi bez­pie­czeń­stwo i jakość pracy

ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ BADANIA
Jeśli wyso­kość prze­strzeni robo­czej wyno­sząca 510 mm nadal nie jest wystar­cza­jąca dla szcze­gól­nie dużych, nie­po­ręcz­nych lub trud­nych do zamo­co­wa­nia ele­men­tów, na życze­nie QATM może dostar­czyć jesz­cze wyż­szą ramę maszyny. Solidna sta­lowa rama może być pro­du­ko­wana w nie­stan­dar­do­wych wymiarach.

PODNOSZENIE GŁOWICY W WERSJI M
Jeśli zależy nam na prost­szym pod­no­sze­niu i opusz­cza­niu gło­wicy możemy wybrać wariam M, za pomoca pokrę­tła możemy prze­miesz­czać w ruchu pio­no­wym glo­wice w dowolne poło­że­nie w zakre­sie pracy glowicy

Cechy urządzenia

Metody pomiaruBri­nell, Vic­kers, Roc­kwell, Knoop, Plastics
Zakres obcią­zeńModel 250 M / E: 1 – 250 kg (9.81 – 2450 N)
Model 750 M / E: 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N)
Model 3000 M / E: 0.3 – 3000 kg (2.94 – 29430 N)
Usta­wie­nie wyso­ko­ści próbkiRęcz­nie wariant M / auto­ma­tycz­nie wariant E
Wyso­kość robo­cza / Głębokość510 / 320 mm
Sto­lik okragły584 x 450 mm
Max. Waga próbki300kg
Waga urzą­dze­nia490 kg
Zada­wa­nie obciążeniaautomatyczny/ elek­tro­niczne zada­wa­nie obciążenia
Kamera/ trans­fer5 MP Ether­net stan­dard przemysłowy/ do 270FPS
Gło­wica2 (pozy­cyjna) lub 8 (pozy­cyjna)
Opro­gra­mo­wa­nieQpix T2 (Option: Qpix CONTROL 2 M)
Sys­tem ope­ra­cyjny / DyskWin­dows 10 IoT / 128 GB SSD
Porty komu­ni­ka­cyjne1x USB (Front) 4x USB, 2x RJ45 (Ether­net), 1x Display­Port, 1x RS232, 1x HDMI
Obiek­tywyXLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x
Obszar widze­nia (w zależ­no­ści od obiektywu)0.113x 0.084 mm (100x) do 7.98 x 5.97 mm (XLED 1)
Wyświe­tlaczDoty­kowy cie­kło­kry­sta­liczny LCD o prze­kąt­nej 12“
Power sup­ply230~1/N/PE, 110~1/N/PE
Pobór mocy~ 480 W
Akce­so­ria dodatkowePodest pod twar­do­ścio­mierz , osłona na gło­wicę, wskaź­nik lase­rowy , pry­zmy, sto­liki, ska­ner QR etc.

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-250 – 750-3000-EVO_image_en