Qness 60A/A+ EVO

Kategoria:

Opis

Twar­do­ścio­mie­rze Bri­nell / Knoop / Vic­kers z serii Qness 60 EVO wyno­szą bada­nia mikro­twar­do­ści na zupeł­nie nowy poziom: wyso­kiej klasy urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne naj­now­szej gene­ra­cji łączą w sobie to, co naj­lep­sze z dwóch świa­tów – bez­kom­pro­mi­sowe bada­nie twar­do­ści i obser­wa­cję mikro­sko­pową z mak­sy­malną wygodą obsługi . Rewo­lu­cyjny sys­tem optyczny z kolo­rową kamerą zapew­nia za każ­dym razem powta­rzalne i nie­za­wodne wyniki.

Inno­wa­cyjny model „A” tego twar­do­ścio­mie­rza Bri­nella / Kno­opa / Vic­kersa obie­cuje dosko­nałą auto­ma­ty­za­cję i jest wypo­sa­żony w bar­dzo pre­cy­zyjne ste­ro­wa­nie pozy­cjo­no­wa­niem dla wszyst­kich trzech sys­te­mów osi. Ela­styczne pro­gre­sje XYZ dla tysięcy punk­tów ana­lizy pozwa­lają na wyjąt­kowo wysoką prze­pu­sto­wość bez inter­wen­cji operatora.

ZALETY PRODUKTU

  • Sze­roki zakres siły testo­wej (0,25 g – 62,5 kg)
  • W zesta­wie dia­ment Vic­kers z cer­ty­fi­ka­tem ASTM+DAkkS
  • Dyna­miczna 8‑pozycyjnym gło­wica obrotowa
  • Białe świa­tło LED
  • Opro­gra­mo­wa­nie Qpix Control2 z intu­icyj­nymi ele­men­tami ste­ro­wa­nia 3D
  • Modu­łowa akty­wa­cja funk­cji mikro­sko­pii INSPECT
  • W pełni zauto­ma­ty­zo­wane, bez­ob­słu­gowe cykle testów i analiz
  • Ste­ro­wa­nie osią XYZ z bez­po­śred­nim sys­te­mem pomiaru drogi optycz­nej (roz­dziel­czość 0,5 µm)
  • Tylko wariant A+: Kamera obrazu próbki z auto­ma­tyczną akwi­zy­cją obrazu (49 x 37 mm)

Cechy Qness 60A EVO

Metody pomia­roweVic­kers, Knoop, Brinell
Zakres obcią­że­nia0.25 g – 62.5 kg (0.00245- 613.1 N)
Kon­trola głowicyDyna­mic, prze­suw za pomocą jostika (CAS Tech­nic) dojazd do uchwytu
Gło­wica8 pozy­cyjna gło­wica obro­towa max. 3 wgłęb­niki , max. 6 obiektywów
Prze­biegiWie­lo­prób­ko­wość, CHD, NHD, SHD, Poje­dyń­cze odci­ski , Pomiary Zig Zag, Odwę­gle­nie, wizu­ali­za­cja przebiegów,
Opcja metod pomiarowychObrę­cze i rurki , Ana­liza fazowa, Gru­bość war­stwy , Gra­nica ziaren
Kamera makro-
Prze­strzeń robo­cza / Głę­bo­kość robocza145 / 170 mm
Ruch sto­likaAuto­ma­tyczny
Wymiary sto­lika150 x 120 mm
Zakresy posu­wówX 150 mm / Y 150 mm / Z 145 mm
Dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia stolika+/- 1.5 µm
Max. Waga próbki50 kg
Waga urzą­dze­nia60 kg
Opro­gra­mo­wa­nieQPIX CONTROL
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/P, 45 – 65 Hz

Cechy Qness 60A plus EVO

Metody pomia­roweVic­kers, Knoop, Brinell
Zakres obcią­że­nia0.25 g – 62.5 kg (0.00245- 613.1 N)
Kon­trola głowicyDyna­mic, 3‑A­xis-Joy­stick auto­ma­ted (CAS Technic)
Gło­wica8 pozy­cyjna gło­wica obro­towa max. 3 wgłęb­niki , max. 6 obiektywów
Prze­biegiWie­lo­prób­ko­wość, CHD, NHD, SHD, Poje­dyń­cze odci­ski , Pomiary Zig Zag, Odwę­gle­nie, wizu­ali­za­cja prze­bie­gów, Złą­cza spawane
Opcja metod pomiarowychObrę­cze i rurki , Ana­liza fazowa, Gru­bość war­stwy , Gra­nica ziaren
Kamera makro5 MP (Stan­dard) lub 18 MP (Opcja)
Prze­strzeń robo­cza / Głę­bo­kość robocza145 / 170 mm
Ruch sto­likaAuto­ma­tyczny
Wymiary sto­lika150 x 120 mm
Zakresy posu­wówX 150 mm / Y 150 mm / Z 145 mm
Dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia stolika+/- 1.5 µm
Max. Waga próbki50 kg
Waga urzą­dze­nia60 kg
Opro­gra­mo­wa­nieQPIX CONTROL
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/P, 45 – 65 Hz

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-60-EVO­_i­ma­ge­_en