Qness 150 CS ECO

Kategoria:

Opis

Twar­do­ścio­mierz Roc­kwell Qness 150 CS ECO jest czę­ścią linii pro­duk­tów QATM ECO i łączy wysoką jakość pomia­rów z mak­sy­malną pro­stotą obsługi. Cha­rak­te­ry­styczna rama maszyny w kształ­cie litery „C” o solid­nej i kom­pak­to­wej kon­struk­cji („S” ozna­cza „mały”) nadaje pro­duk­towi swoją nazwę.

Spraw­dzona kon­cep­cja ze stałą gło­wicą pomia­rową i rucho­mym wrze­cio­nem góra/dół jest stan­dar­dem w bada­niach twar­do­ści Roc­kwella od wielu dzie­się­cio­leci i ide­al­nie nadaje się do małych i śred­nich pró­bek testo­wych oraz do zasto­so­wa­nia w pra­wie każ­dym śro­do­wi­sku pracy.

Zalety pro­duktu

  • Duży zakres siły testo­wej (1 kg – 250 kg)
  • Sys­tem bez­po­śred­niego pomiaru głębokości
  • Solidna, spa­wana sta­lowa rama
  • Wyso­kiej jako­ści osłony z bla­chy stalowej
  • Zin­te­gro­wane oświe­tle­nie miej­sca pracy LED
  • Pojem­no­ściowy 7‑calowy ekran dotykowy

Cechy urządzenia

Zakres obcią­że­nia1 – 250 kg (9.81 – 2452 N)
Usta­wie­nie próbkiRęczne / śruba pociągowa
Wyso­kość pomiarowa250 mm
Głę­bo­kość prze­strzeni roboczej157 mm
Sto­lik pomiarowyØ 100 mm
Max. Waga próbki100 kg
Waga urzą­dze­nia77 kg
Cykl pomia­rowyautomatyczny/ elek­tro­niczne zada­wa­nie obciażenia
Opro­gra­mo­wa­nieQpix TE
Wyświe­tlacz7″ kolo­rowy doty­kowy cie­kło krystaliczny 
Połą­cze­nie1x USB
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/PE, 45 – 65 Hz
Pobór mocy~60 W
Akce­so­riaDodat­kowe wgłęb­niki, bloczki testowe, sto­jak pod twar­do­ścio­mierz , pryzma

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-150-CS-ECO­_i­ma­ge­_en