CHD Master/Master+

Kategoria:

Opis

Twar­do­ścio­mie­rze Knoop / Vic­kers z serii CHD MasterMaster + wyno­szą bada­nia mikro­twar­do­ści na zupeł­nie nowy poziom: wyso­kiej klasy urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne naj­now­szej gene­ra­cji łączą w sobie to, co naj­lep­sze z dwóch świa­tów – bez­kom­pro­mi­sowe bada­nie twar­do­ści i obser­wa­cję mikro­sko­pową z mak­sy­malną wygodą obsługi . Rewo­lu­cyjny sys­tem optyczny z kolo­rową kamerą zapew­nia za każ­dym razem powta­rzalne i nie­za­wodne wyniki.

Inno­wa­cyjny model „Master” tego twar­do­ścio­mie­rza Kno­opa / Vic­kersa obie­cuje dosko­nałą auto­ma­ty­za­cję i jest wypo­sa­żony w bar­dzo pre­cy­zyjne ste­ro­wa­nie pozy­cjo­no­wa­niem dla wszyst­kich trzech sys­te­mów osi. Ela­styczne pro­gre­sje XYZ dla tysięcy punk­tów ana­lizy pozwa­lają na wyjąt­kowo wysoką prze­pu­sto­wość bez inter­wen­cji operatora.

ZALETY PRODUKTU

  • Sze­roki zakres siły testo­wej (50g – 62,5 kg)
  • W zesta­wie dia­ment Vic­kers z cer­ty­fi­ka­tem ASTM+DAkkS
  • Dyna­miczna 6‑pozycyjnym gło­wica obrotowa
  • Opro­gra­mo­wa­nie Qpix Control2 z intu­icyj­nymi ele­men­tami ste­ro­wa­nia 3D
  • W pełni zauto­ma­ty­zo­wane, bez­ob­słu­gowe cykle testów i analiz
  • Ste­ro­wa­nie osią XYZ z bez­po­śred­nim sys­te­mem pomiaru drogi optycz­nej (roz­dziel­czość 3,5 µm)
  • Tylko wariant Master+: Kamera obrazu próbki z auto­ma­tyczną akwi­zy­cją obrazu (49 x 37 mm)

Cechy CHD Master

Metody pomia­roweVic­kers, Knoop
Zakres obcią­że­nia50 g –10kg (0.49 – 98.1 N)
100 g –30kg (0.981 – 294,3 N)
200 g –62,5kg (1,96- 613,12 N)
Kon­trola głowicyDyna­mic, prze­suw za pomocą jostika (CAS Tech­nic) dojazd do uchwytu
Gło­wica6 pozy­cyjna gło­wica obro­towa max. 2 wgłęb­niki , max. 4 obiektywy
Prze­biegiWie­lo­prób­ko­wość, CHD, NHD, SHD, Poje­dyn­cze odci­ski , Pomiary Zig Zag, Odwę­gle­nie, wizu­ali­za­cja przebiegów,
W stan­dar­dzieObiek­tywy 4x, 20x, 40x oraz wgłęb­nik Vickersa
Kamera makro
Prze­strzeń robo­cza / Głę­bo­kość robocza145 / 160 mm
Ruch sto­likaAuto­ma­tyczny
Wymiary sto­lika150 x 150 mm
Zakresy posu­wówX 150 mm / Y 150 mm / Z 145 mm
Dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia stolika+/- 3.5 µm
Max. Waga próbki50 kg
Waga urzą­dze­nia58kg
Opro­gra­mo­wa­nieQPIX CONTROL
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/P, 45 – 65 Hz

Cechy CHD Master plus

Metody pomia­roweVic­kers, Knoop
Zakres obcią­że­nia50 g –10kg (0.49 – 98.1 N)
100 g –30kg (0.981 – 294,3 N)
200 g –62,5kg (1,96- 613,12 N)
Kon­trola głowicyDyna­mic, prze­suw za pomocą jostika (CAS Tech­nic) dojazd do uchwytu
Gło­wica6 pozy­cyjna gło­wica obro­towa max. 2 wgłęb­niki , max. 4 obiektywy
Prze­biegiWie­lo­prób­ko­wość, CHD, NHD, SHD, Poje­dyn­cze odci­ski , Pomiary Zig Zag, Odwę­gle­nie, wizu­ali­za­cja przebiegów,
W stan­dar­dzieObiek­tywy 4x, 20x, 40x oraz wgłęb­nik Vickersa
Kamera makro5 MPa
Prze­strzeń robo­cza / Głę­bo­kość robocza145 / 160 mm
Ruch sto­likaAuto­ma­tyczny
Wymiary sto­lika150 x 150 mm
Zakresy posu­wówX 150 mm / Y 150 mm / Z 145 mm
Dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia stolika+/- 3.5 µm
Max. Waga próbki50 kg
Waga urzą­dze­nia58kg
Opro­gra­mo­wa­nieQPIX CONTROL
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/P, 45 – 65 Hz

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-10 – 30-60-CHD-MASTER_image_en