Qness 60M EVO

Kategoria:

Opis

Twar­do­ścio­mie­rze Bri­nell / Knoop / Vic­kers z serii Qness 60 EVO wyno­szą bada­nia mikro­twar­do­ści na zupeł­nie nowy poziom: wyso­kiej klasy urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne naj­now­szej gene­ra­cji łączą w sobie to, co naj­lep­sze z dwóch świa­tów – bez­kom­pro­mi­sowe bada­nie twar­do­ści i obser­wa­cję mikro­sko­pową z mak­sy­malną wygodą obsługi . Rewo­lu­cyjny sys­tem optyczny z kolo­rową kamerą zapew­nia za każ­dym razem powta­rzalne i nie­za­wodne wyniki.

Model „M” jest obsłu­gi­wany ręcz­nie i ofe­ruje dosko­nałą ela­stycz­ność do testo­wa­nia poje­dyn­czych ele­men­tów i ana­lizy meta­lo­gra­ficz­nej kom­po­nen­tów o dowol­nej wiel­ko­ści. Ta wer­sja jest ide­alna, gdy wyma­gane jest wyso­kiej jako­ści urzą­dze­nie testu­jące do niskiej prze­pu­sto­wo­ści próbki.

ZALETY PRODUKTU

  • Sze­roki zakres siły testo­wej (0,25 g – 62,5 kg)
  • W zesta­wie dia­ment Vic­kers z cer­ty­fi­ka­tem ASTM+DAkkS
  • Dyna­miczna 8‑pozycyjnym gło­wica obrotowa
  • Białe świa­tło LED
  • Opro­gra­mo­wa­nie Qpix Control2 M
  • Modu­łowa akty­wa­cja funk­cji mikro­sko­pii INSPECT
  • Moż­li­wośc pod­łą­cze­nia do śrub cyfro­wych lub praca ze zwy­kłymi śrubami

Cechy urządzenia

Metody pomia­roweVic­kers, Knoop, Brinell
Zakres obcią­że­nia0.25 g – 62.5 kg (0.00245- 613.1 N)
Kon­trola głowicyprze­suw za pomocą jostika
Gło­wica8 pozy­cyjna gło­wica obro­towa max. 3 wgłęb­niki , max. 6 obiektywów
Prze­biegiPoje­dyń­cze odciski ,
Opcja metod pomiarowychAna­liza fazowa, Gru­bość war­stwy , Gra­nica ziaren
Kamera makro-
Prze­strzeń robo­cza / Głę­bo­kość robocza145 / 170 mm
Ruch sto­likaNie­ru­chomy, / Rzecz­nie przesuwany
Wymiary sto­likaØ 100 mm / 135 x 135 mm
Zakresy posu­wówX 25 mm / Y 25 mm / Z 145 mm
Dokład­ność pozy­cjo­no­wa­nia stolika—-
Max. Waga próbki50 kg
Waga urzą­dze­nia55 kg
Opro­gra­mo­wa­nieQPIX CONTROL
Zasi­la­nie100 – 240 V, ~1/N/P, 45 – 65 Hz

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-60-EVO­_i­ma­ge­_en