Qness A i A+

Kategoria:

Opis

Modele A i A+ serii twar­do­ścio­mie­rzy Qness 250/750/3000 EVO są szczy­tem zauto­ma­ty­zo­wa­nego bada­nia twardości.

Twar­do­ścio­mierz Wer­sje A i A+ Qness 250/750/3000 EVO łączą spraw­dzoną kon­cep­cję sztyw­nej ramy maszyny z pre­cy­zyj­nymi ele­men­tami automatyki.

Do w pełni zauto­ma­ty­zo­wa­nych testów twar­do­ści seryj­nych i linio­wych na czę­ściach o tej samej wyso­ko­ści. Różne moż­li­wo­ści kon­fi­gu­ra­cji, takie jak 8‑pozycyjna gło­wica któ­rej mogą być zamon­to­wane do 4 wgłęb­ni­ków oraz 4 obiek­ty­wów, prze­no­szą twar­do­ścio­mierz na zupeł­nie nowy poziom pracy i funkcjonalności.

Zalety pro­duktu

  • Sztywna i solidna rama maszyny
  • Ręczna i auto­ma­tyczna regu­la­cja wyso­ko­ści gło­wicy za pomocą dżojstika
  • Pełna auto­ma­ty­za­cja z bar­dzo pre­cy­zyj­nym suwa­kiem XYZ
  • Do zasto­so­wań ze stałą wyso­ko­ścią próbki
  • Dosko­nała jakość obrazu
  • Opro­gra­mo­wa­nie Qpix Control2 z intu­icyj­nymi ele­men­tami ste­ro­wa­nia 3D
  • Tylko wariant A+: posiada kamerę makro

Auto­ma­ty­za­cja pro­cesu pomiaru twardości 
Auto­ma­tyczny sto­lik XY z pre­cy­zyj­nym napę­dem pozy­cjo­nu­ją­cym umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie serii testów i krzywe twar­do­ści. Zewnętrzny joy­stick (opcja) do ste­ro­wa­nia osią X i Y. Powierzch­nia użyt­kowa pod­par­cia: 450 x 300 mm., zakres ruchu X 460 / Y 350 mm.

Usta­wie­nie wyso­ko­ści pomiaru 
Wyso­kość gło­wicy można regu­lo­wać bez­stop­niowo (pozy­cję można usta­lić) za pomocą dżoj­stika – ide­alne do w pełni auto­ma­tycz­nych testów seryj­nych na czę­ściach o iden­tycz­nej wyso­ko­ści. Próbki w zamon­to­wane w uchwy­cie można mie­rzyć wyko­nu­jąc sekwen­cje pomia­rowe bez doci­ska­nia próbki poprzez stopkę doci­skową. Indy­wi­du­alne testy można rów­nież prze­pro­wa­dzić za pomocą opa­ten­to­wa­nego, obro­to­wej stopki dociskowej.

Próbki inklu­do­wane
Dwa uchwyty na próbki QATM, każdy z mak­sy­mal­nie ośmioma osa­dzo­nymi prób­kami, można umie­ścić na dużym sto­liku co pozwala na testo­wa­nie do 16 pró­bek w jed­nej operacji.

Kamera makro tylko wer­sja A+ 
Nie­zwy­kła łatwość obsługi dzięki kolo­ro­wej kame­rze o roz­dziel­czo­ści 5 mega­pik­seli do wczy­ty­wa­nia obrazu całej próbki w celu uzy­ska­nia dosko­na­łego pod­glądu bada­nego ele­mentu. Stan­dar­dowo twar­do­ścio­mie­rze w wer­sjach A+ reje­strują całą powierzch­nię pró­bek jako przy­kła­dowy obraz.

BADANIA PRÓBY JOMINY
W uchwy­cie na próbki do pomia­rów metodą Jominy można umie­ścić do 8 pró­bek za pomocą dodat­ko­wego modułu pomia­ro­wego Jominy. Cykl pomia­rowy jest w pełni zauto­ma­ty­zo­wany i wyko­ny­wany zgod­nie z normą. Więk­sze uchwyty na próbki są dostępne na życzenie.

TESTOWANIE RUR
Modele A lub A+ makro­twar­do­ścio­mie­rzy serii EVO umoż­li­wiają w pełni zauto­ma­ty­zo­wane testo­wa­nie wycin­ków rur i seg­men­tów rur z mak­sy­malną prze­pu­sto­wo­ścią zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi normami.

Cechy urządzenia

Metody pomiaruBri­nell, Vic­kers, Roc­kwell, Knoop, Plastics
Zakres obcią­zeńModel 250 A /A+: 1 – 250 kg (9.81 – 2450 N)
Model 750 A /A+: 0.3 – 750 kg (2.94 – 7358 N)
Model 3000 A /A+: 0.3 – 3000 kg (2.94 – 29430 N)
Usta­wie­nie wyso­ko­ści próbkiAuto­ma­tycz­nie
Wyso­kość robo­cza / Głębokość362 / 320 mm
Sto­lik450 x 297 mm
Max. Waga próbki100kg
Waga urzą­dze­nia695 kg
Zada­wa­nie obciążeniaautomatyczny/ elek­tro­niczne zada­wa­nie obciążenia
Kamera makro wer­sja A+5 MP Ether­net stan­dard przemysłowy/ do 270FPS
Kamera makro wer­sja A—-
Gło­wica2 (pozy­cyjna) lub 8 (pozy­cyjna)
Opro­gra­mo­wa­nieQpix T2 (Option: Qpix CONTROL 2 M)
Sys­tem ope­ra­cyjny / DyskWin­dows 10 IoT / 128 GB SSD
Porty komu­ni­ka­cyjne1x USB (Front) 4x USB, 2x RJ45 (Ether­net), 1x Display­Port, 1x RS232, 1x HDMI
Obiek­tywyXLED 1, XLED 2, XLED 5, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x
Obszar widze­nia (w zależ­no­ści od obiektywu)0.113x 0.084 mm (100x) up to 7.98 x 5.97 mm (XLED 1)
Wyświe­tlaczDoty­kowy cie­kło­kry­sta­liczny LCD o prze­kąt­nej 12“
Przy­ła­cze elektryczne230~1/N/PE, 110~1/N/PE
Pobór mocy~ 1680 W
Akce­so­ria dodatkowePodest pod twar­do­ścio­mierz , osłona na gło­wicę, wskaź­nik lase­rowy , pry­zmy, sto­liki, ska­ner QR etc.

Do pobrania

bro­chu­re­_hard­ness_qness-250 – 750-3000-A-CA_image_en