Qpol 200M1

Kategoria:

Opis

Qpol 200 M1 to ręczna jed­no­tar­czowa szli­fierko-polerka do tarcz, sukien i papie­rów ścier­nych o śred­nicy  robo­czej Ø 200 mm.

Przy­cisk start/stop z pod­świe­tla­nym wyświe­tla­czem stanu  pracy oraz prze­łącz­nik do obro­tów prawo / lewo  i zin­te­gro­wa­nym przy­ci­skiem odwi­ro­wa­nia umoż­li­wiają intu­icyjną obsługę. Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost) pomaga odwi­ro­wać talerz robo­czy  przy 750 obr./min pod koniec pro­cesu przy­go­to­wa­nia w ciągu 3 sekund, a następ­nie wyłą­cza urządzenie.

Szcze­gól­nie mocny napęd z regu­la­cją pręd­ko­ści spra­wia, że ​​ten model nadaje się do wszyst­kich eta­pów przy­go­to­wa­nia pre­pa­ra­ty­kii mate­ria­łów. Dodat­kowo talerz robo­czy może pra­co­wać w kie­runku zgodnym/przeciwnym do ruchu wska­zó­wek zegara.

Odporna na ude­rze­nia miska z two­rzywa sztucz­nego, alu­mi­niowa obu­dowa z powłoką prosz­kową i wyso­kiej jako­ści kom­po­nenty wewnątrz urzą­dze­nia są pod­stawą płyn­nej pracy i naj­lep­szych rezul­ta­tów przygotowywania.

 

ZALETY PRODUKTU

  • Szli­fierko – polerka do pracy z tale­rzem 200mm
  • Pręd­kość obro­towa tar­czy 20 – 600 obr/min.
  • Szli­fierka / polerka jed­no­tar­czowa do przy­go­to­wa­nia pró­bek metalograficznych
  • Funk­cja cyklu wiro­wa­nia (Cle­aning Boost)
  • Obu­dowa alu­mi­niowa, malo­wana proszkowo
  • Obrót w prawo i w lewo
  • Łatwe czyszczenie/płukanie miski przez pod­nie­sie­nie koła robo­czego (kon­struk­cja jednotarczowa)
  • Miska z two­rzywa sztucz­nego odporna na uderzenia

Cechy urządzenia

Śred­nica talerzaØ 200 mm
Przy­łą­cza0,7 kVA
Pręd­kość obrotowa20 – 600 obr/min.
Wymiary W x H x D~ 401 x 286 x 603 mm
Waga~ 25 – 30 kg
Przy­łą­cze wodneR1/2” woda, odpływ
Sys­tem dozo­wa­nia (opcja)Qdo­ser One

Do pobrania

brochure_gpe_qpol200m_en