Qeye 800

Opis

POMIAR SPOIN – SZYBKI, WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI I WYDAJNY

Nowy Qeye 800 impo­nuje szybką, wysoką roz­dziel­czo­ścią i wydajną ana­lizą optyczną i pomia­rem pró­bek. Spe­cjal­nie do znor­ma­li­zo­wa­nych pomia­rów i kon­troli spoin zgod­nie z normą DIN EN ISO 5817.

Narzę­dzia pomia­rowe, takie jak wymiar A, głę­bo­kość przy­pa­le­nia, limity oceny i zgodny z nor­mami raport z inspek­cji są stan­dar­dowo zawarte w spraw­dzo­nym i przy­ja­znym dla użyt­kow­nika opro­gra­mo­wa­niu Qpix Control2. Zin­te­gro­wany tryb sza­blo­nów gra­ficz­nych z pre­de­fi­nio­wa­nymi ele­men­tami pomia­ro­wymi i kata­lo­giem stan­dar­dów QATM, a także zarzą­dza­nie sza­blo­nami spe­cy­ficz­nymi dla klienta.

Qeye oszczę­dza czas, zapew­nia­jąc szcze­gó­łowe ana­lizy i pomiary z naj­wyż­szą dokład­no­ścią. Solidny nowo­cze­sny design prze­my­słowy. Łatwa wymiana szkla­nego nośnika pró­bek. Abso­lut­nie pyłosz­czelny dzięki mon­ta­żowi w czy­stym pomieszczeniu.

Qeye zachwyca abso­lutną pre­cy­zją dzięki zasto­so­wa­niu wyso­kiej jako­ści układu optycznego:

  • Sys­tem kamer kolo­ro­wych o roz­dziel­czo­ści 8,5 megapiksela
  • 20-krotny zoom optyczny
  • 35-krotny zoom łączony (optyczny i cyfrowy)
  • Sze­ro­kie pole widze­nia 80 x 60 mm – 2,3 x 1,7 mm
  • Wbu­do­wany auto­ma­tyczny auto­fo­kus i regu­la­cja jasności
  • Płasz­czy­zna ostro­ści może być ręcz­nie regu­lo­wana do pomia­rów ele­men­tów nieplanarnych

IAI = inte­li­gentne oświe­tle­nie obszaru. Sys­tem Qeye wypo­sa­żony jest w inno­wa­cyjne oświe­tle­nie obszaru ana­lizy LED. Każdy z 4 pro­fili oświe­tle­nia (prawy, lewy, przód, tył) można płyn­nie i indy­wi­du­al­nie włą­czać lub wyłą­czać. Umoż­li­wia to teraz szyb­sze i dokład­niej­sze testo­wa­nie, bez zakłó­ca­nia wpły­wów świa­tła lub odbić szlifowania.

Cechy urządzenia

Zoomoptyczny: 1x – 20x, cyfrowy: 30x – 35x
Kamera4K Ultra HD – 8.5 mega­pi­xel – USB 3.0
Oświe­tle­nieIAI – LED unit (Intel­li­gent Area Illumination)
Opro­gra­mo­wa­nieQpix Con­trol 2
Kom­pu­ter zewnetrznyPC sys­tem (Win­dows 11 64-bit)
Wymiary szkla­nego stolika95 x 75 x 2 mm (3.7 x 3.0 x 0.08“)
Mak­sy­malna waga próbki5 kg (11 lbs)
Złą­cze konunikacyjne1 x USB 3.0
Zasi­la­nie100 – 240 V ~1/N/PE, 50 – 60 Hz
Wymiary urza­dze­nia220 x 220 x 260/365* mm (8.7 x 8.7 x 10.2/14.3“) *inkl. Qeye cover
Obszar robo­czy pod Qeye 800300 x 300 mm (11.8 x 11.8“)
Wil­got­nośćmaxi­mum 70 % – bez kondensacji
Tem­pe­ra­tura pracy18 – 28 °C (64 – 82 °F)
Waga~ 16 kg (35.3 lbs)

Do pobrania

brochure_analysis_Qeye_800_en