TCS Biosciences

TCS Bio­scien­ces jest pro­du­cen­tem odczyn­ni­ków labo­ra­to­ryj­nych, odczyn­ni­ków kon­tro­l­nych oraz testów prze­zna­czo­nych do badań głów­nie w sek­to­rach: kli­nicz­nym, far­ma­ceu­tycz­nym oraz zwią­za­nym z bada­niem żyw­no­ści. Obszary badań dla klu­czo­wych pro­duk­tów TCS Bio­scien­ces to: mikro­bio­lo­gia, hema­to­lo­gia, para­zy­to­lo­gia, hodowle komór­kowe, histo­pa­to­lo­gia, sero­lo­gia, wiru­so­lo­gia oraz immu­no­lo­gia. Asor­ty­ment pro­duk­tów obej­muje m.in.: suro­wice i oso­cza, pro­dukty krwio­po­chodne, media dla mikro­bio­lo­gii, odczyn­niki do histo­lo­gii, zestawy dia­gno­styczne dla mikro­bio­lo­gii oparte na meto­dzie Real Time PCR (Eli­Gene®), odczyn­niki i zestawy kon­tro­lne (Selec­trol®). Więk­szość pro­duk­tów posiada dekla­ra­cję zgod­no­ści CE.

https://www.tcsbiosciences.co.uk