Selleckchem

Sel­leck Che­mi­cals jest czo­ło­wym pro­du­cen­tem inhi­bi­to­rów wyko­rzy­sty­wa­nych w bada­niach szla­ków sygna­li­za­cji komór­ko­wej. Aktu­al­nie w ofer­cie Sel­lek­chem znaj­duje się ich ponad 3000. Ponadto, ofe­ro­wane są małe mole­kuły zwa­li­do­wane pod wzglę­dem aktyw­no­ści bio­lo­gicz­nej i far­ma­ko­lo­gicz­nej, apro­bo­wa­nych także przez FDA.

https://www.selleckchem.com