Rockland

Prze­ciw­ciała Mab i Pab, gam­ma­glo­bu­liny, ste­rylne oso­cze i suro­wice, adju­wanty, cząstki bio­ma­gne­tyczne (BMP), sprzę­żone z aktyw­nymi gru­pami che­micz­nymi lub prze­ciw­cia­łami – słu­żące do roz­działu roz­ma­itych biomolekuł.

https://www.rockland.com