REALTIMEPRIMERS

Firma ame­ry­kań­ska dzia­ła­jąca na rynku od 5 lat, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji nie­zwy­kle eko­no­micz­nych zesta­wów pri­me­r’ów do ilo­ścio­wego PCR oraz biblio­tek geno­wych: szla­ków meta­bo­licz­nych i scho­rzeń do bada­nia eks­pre­sji genów metodą Real Time PCR.

https://www.realtimeprimers.com