QAYEEBIO

Firma bio­tech­no­lo­giczna zlo­ka­li­zo­wana w Szan­ghaju. Oferta firmy jest skie­ro­wana głów­nie do bada­czy wyko­rzy­stu­ją­cych w swo­jej pracy zestawy ELISA na płyt­kach 96 oraz prze­ciw­ciała do róż­nych apli­ka­cji. Pro­dukty te ofe­ro­wane są w ogrom­nej ilo­ści i asor­ty­men­cie. Możemy tu zna­leźć bogatą ofertę zesta­wów i prze­ciw­ciał dla takich gatun­ków jak: czło­wiek, mysz, szczur, pies, naczelne (simians), świ­nia, krowa, kozioł, owca, koń, kró­lik, świnka mor­ska, kura, kaczka, ryby. Część oferty (zestawy ELISA, prze­ciw­ciała) jest rów­nież dedy­ko­wana do badań bia­łek roślinnych.

http://www.qayeebio.com