ProMab

Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści prze­ciw­ciała mono- i poli­klo­nalne oraz białka do badań w naukach medyczno-bio­lo­gicz­nych. Pro­duk­cja odbywa się z wyko­rzy­sta­niem naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik i metod z zakresu bio­in­for­ma­tyki, klo­no­wa­nia, immu­no­lo­gii, eks­pre­sji bia­łek i oczyszczania.

https://www.promab.com