PhosphoSolutions

Oferta prze­ciw­ciał (Pho­spho-spe­ci­fic & pan anti­bo­dies) skie­ro­wa­nych do bia­łek, które pod­le­gają pro­ce­sowi fos­fo­ry­la­cji i defos­fo­ry­la­cji, jak rów­nież oferta kinaz biał­ko­wych bio­rą­cych udział w tych procesach.

https://www.phosphosolutions.com