Phoenix Pharmaceuticals Inc.

Firma ofe­ruje pep­tydy, biblio­teki pep­ty­dów, pep­tydy zna­ko­wane, prze­ciw­ciała, bio­mar­kery, zestawy dia­gno­styczne i odczyn­niki do badań nad komór­kami macierzystymi.

http://www.phoenixpeptide.com