PeproTech

Firma ofe­ruje wyso­kiej jako­ści rekom­bi­no­wane białka z komó­rek E.Coli, owa­dów oraz innych zwie­rząt. Pepro­tech ofe­ruje ponadto pochodne do tych bia­łek prze­ciw­ciała mono­klo­nalne i poli­klo­nalne, zestawy ELISA i inne odczyn­niki powią­zane z cytokinami.

https://www.peprotech.com/en/