Noxygen

Noxy­gen  to firma ofe­ru­jąca odczyn­niki che­miczne takie jak:

 ACP Bira­di­cal, CAT1‑H, CMH, CP, CPH DETC, DF, Fe2(SO4)3, Oxy­ethi­dium, Oxy­gen label, PPH, TM,  MTH, ESR Kit, ESR Buf­fer ESR Water oraz instru­men­ta­rium w zakre­sie pre­pa­ra­tyki pró­bek bio­lo­gicz­nych i jak też urzą­dze­nia do badań istot­nych para­me­trów w hodow­lach komór­ko­wych, takie jak:

  • Elec­tro­nic Cold Plate – zasto­so­wa­nie w pre­pa­ra­cji pró­bek biologicznych,
  • Gas Tre­at­ment Cham­ber BIO‑V – zasto­so­wa­nie w kon­troli hodowli komór­ko­wych w zakre­sie para­me­trów tem­pe­ra­tury, ciśnie­nia i stę­że­nia tlenu.
  • Shear Stress Con­trol­ler BIO-VI- słu­żące do pomia­rów ROS I RNS w hodow­lach komó­rek pod­da­nym czyn­ni­kom  stresogennym.

Ponadto oferta obej­muje sze­reg  innych urzą­dzeń  badaw­czych i wspo­ma­ga­ją­cych słu­ża­cych bada­niom hodowli komórkowych

W ofer­cie firmy Noxy­gen znaj­dują się także akce­so­ria pomoc­ni­cze w zakre­sie pre­pa­ra­tyki bio­lo­gicz­nej takie jak: narzę­dzia tnące, apli­ka­tory, pojem­niki na cie­kły azot itp

https://www.noxygen.de