NewEast Biosciences

NewE­ast Bio­scien­ces – ame­ry­kań­ska firma, pro­du­cent prze­ciw­ciał, bia­łek i zesta­wów. Asor­ty­men­towo oferta w dużej czę­ści kon­cen­truje się na bada­niach „GTP- bound” białka G (detek­cja akty­wa­cji białka). Ponadto w ofer­cie znaj­dują się zestawy do badań cAMP oraz cGMP cha­rak­te­ry­zu­jace się duża spe­cy­ficz­no­ścią dzięki wyko­rzy­sta­niu prze­ciw­ciał mono­klo­nal­nych, prze­ciw­ciała wobec muta­cji pro­tein onko­gen­nych oraz biomerkery.

http://www.neweastbio.com