MyBiosource

Ame­ry­kań­ska firma MyBio­So­urce ofe­ruje sze­roką paletę odczyn­ni­ków i zesta­wów do badań nauko­wych, labo­ra­to­ryj­nych i dia­gno­stycz­nych. W zakres ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów wcho­dzą: prze­ciw­ciała I i II rzę­dowe, białka rekom­bi­no­wane i oczysz­czone, pep­tydy, zestawy ELISA, pla­zmidy oraz odczyn­niki bio­che­miczne. Każda grupa obej­muje w przy­bli­że­niu po kil­ka­na­ście tysięcy produktów.

https://www.mybiosource.com