MP Biomedicals

Pro­dukty ofe­ro­wane przez MP Bio­me­di­cals przy­czy­niają się do roz­woju tech­nik w tak waż­nych gałę­ziach medy­cyny jak immu­no­lo­gia, neurologia,onkologia.

https://www.mpbio.com/eu/