Medchemexpress

Firma Med­che­me­xpress (MCE) jest pro­du­cen­tem sze­ro­kiego asor­ty­mentu, wyso­kiej jako­ści odczyn­ni­ków che­micz­nych i bio­che­micz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w ogól­nie poję­tych naukach „life-science”. W ofer­cie znaj­dują się che­miczne związki refe­ren­cyjne, APIs, aktywne mole­kuły bio­lo­giczne, oraz natywne sub­stan­cje che­miczne uży­wane w bada­niach nauko­wych i pra­cach labo­ra­to­ryj­nych. Oprócz takich danych jak HNMR, LC-MS i HPLC pro­du­cent dostar­cza rów­nież infor­ma­cji w zakre­sie sta­bil­no­ści i aktyw­no­ści produktów.

https://www.medchemexpress.com