KareBay Biochem

Oferta ame­ry­kań­skiej firmy bio­tech­no­lo­gicz­nej pro­du­ku­jąca wyso­kiej jako­ści odczyn­niki dla sze­roko poję­tej far­ma­ko­lo­gii, zarówno na polu badań nauko­wych jak i kli­nicz­nych. Główne grupy odczyn­ni­ków obej­mują: inhi­bi­tory mało­czą­stecz­kowe i anta­go­ni­ści, związki bio­ak­tywne i ago­ni­ści, pep­tydy, ami­no­kwasy, odczyn­niki pep­ty­dowe. Uzu­peł­nie­niem oferty jest też pokaźna liczba prze­ciw­ciał I- rzę­do­wych i znacz­ni­ków flu­ore­scen­cyj­nych. Ponadto, firma pro­wa­dzi usługi na zamó­wie­nie w zakre­sie syn­tezy ww. sub­stan­cji i związ­ków che­micz­nych, prze­ciw­ciał oraz pro­duk­tów do bio­lo­gii mole­ku­lar­nej (syn­teza genów i kon­stru­owa­nie plazmidów).

https://www.karebaybio.com