Jena Bioscience

Jena Bio­science Nie­miecka firma bio­tech­no­lo­giczna dzia­ła­jąca na rynku od 25 lat z zespo­łem oso­bo­wym z Insty­tutu Maxa-Planck’a. Oferta firmy skie­ro­wana do labo­ra­to­riów badaw­czych insty­tu­tów nauko­wych, uni­wer­sy­te­tów, prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­nego, szpi­tali, jak rów­nież labo­ra­to­riów dia­gno­stycz­nych. Główny asor­ty­ment ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów obej­muje: nukle­ozydy i ich ana­logi, białka rekom­bi­no­wane, odczyn­niki do „Click Che­mi­stry” jak rów­nież odczyn­niki do kry­sta­li­za­cji mole­kuł bio­lo­gicz­nych wyko­ny­wane na zamó­wie­nie roz­twory do bio­lo­gii molekularnej.

https://www.jenabioscience.com