Immunostep

Firma Immu­no­step ofe­ruje odczyn­niki do cyto­me­trii prze­pły­wo­wej w tym prze­ciw­ciała, odczyn­niki wie­lo­ko­lo­rowe, kon­trole izo­ty­powe, białka rekom­bi­no­wane, zestawy do apop­tozy, cyto­kiny i czyn­niki wzro­stu oraz lizaty komó­rek trans­fe­ko­wa­nych. W ofer­cie znaj­duje się zestaw do badań kli­nicz­nych, do detek­cji prze­ciw­ciał prze­ciw­płyt­ko­wych metodą cyto­me­trii prze­pły­wo­wej Thrombostep.

https://www.immunostep.com