HumanZyme, Inc

Jest świa­to­wym lide­rem w zakre­sie wyso­kiej jako­ści rekom­bi­no­wa­nych ludz­kich pro­tein z komó­rek ludz­kich – sze­roka paleta cyto­kin i kinaz. Wysoka jakość bia­łek, dzięki spe­cy­ficz­nie przy­go­to­wy­wa­nym komór­kom, wek­to­rom eks­pre­syj­nym i mediom jest wyko­rzy­sty­wana w bada­niach dia­gno­stycz­nych, bada­niach nad lekami oraz prze­my­śle farmaceutycznym.

https://humanzyme.com