Glory Science

Ame­ry­kań­ska firma bio­tech­no­lo­giczna z labo­ra­to­riami w Chi­nach, ofe­ru­jąca zestawy do badań ELISA na płyt­kach, aktu­al­nie w ilo­ści ponad 60 tysięcy. Oprócz ogrom­nej palety ozna­cza­nych bia­łek, zestawy obej­mują wiele gatun­ków zwie­rząt, takich jak: czło­wiek, szczur, kró­lik, mysz, świ­nia, krowa, kura, kaczka, koza. W ofer­cie ponadto znaj­dują się zestawy immu­no­chro­ma­to­gra­ficzne kaset­kowe posia­da­jące znak CE do dia­gno­styki cho­rób zakaź­nych, mar­ke­rów nowo­two­ro­wych, testy do bada­nia żyw­no­ści (miód, jaja, mięso, mleko), testy do wykry­wa­nia leków i sub­stan­cji nar­ko­tycz­nych oraz testy do wykry­wa­nia róż­nych pato­ge­nów zakaź­nych u zwie­rząt domo­wych. Wśród ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów znaj­dują się rów­nież testy do wykry­wa­nia alko­holu i wirusa HIV ze śliny.

https://www.glorybioscience.com